Informace k školnímu roku 2022/2023

Harmonogram školního roku 2022-2023

Rozvrhy tříd (.pdf)

první pololetí 1. 9. 2022 - 31. 1. 2023

druhé pololetí 1. 2. 2023 - 30. 6. 2023

Prázdniny

Podzimní 26. 10. - 28. 10. 2022

Vánoční 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023

pololetní 3. 2. 2023

Jarní 6. 2. – 12. 2. 2023 (navazují na pololetní prázdniny)

Velikonoční 6. - 10. 4. 2023

letní 1. 7. - 3. 9. 2023

ředitelská volna: 18. 11. 2022, dále dle aktuálních potřeb

 1. den otevřených dveří: 13. 12. 2022 - Vánoční den

 1. den otevřených dveří: 28. 2. 2023

třídní schůzky: září 2022, listopad 2022, duben 2023 (dle rozpisu jednotlivých tříd)

Těšíme se na školu (budoucí prvňáci) 28. 2. 2023

konzultační hodiny vyučujících a tripartity čtvrtletně

pedagogické rady 8. 11. 2022, 17. 1. 2023, 18. 4. 2023, 22. 6. 2023


 1. PROVOZNÍ INFORMACE

Budova školy je otevřena od 6,30 pro potřeby školní družiny. Služba v recepci STROSS je zajištěna v čase od 7,30 do 21,00 (v pátek do 19,00), v ostatních časech je vchod do školy uzamčen. Služba v recepci LETOHRAD je zajištěna v čase od 8,15 do 18,00, v ostatních časech je vchod do školy uzamčen a používají se čipy nebo zvonky s elektronickým otevíráním dveří. V budově URANIE používáme pouze zvonky s elektronickým otevíráním dveří.

Ráno je škola pro volný vstup žákům otevřena od 8,10 do 8,25. Žáci opouští školu bezprostředně po skončení výuky/oběda/družiny/zájmového kroužku.

Začátek výuky v 8,30

Vyučovací hodiny:

0. 0740- 0825

1. 0830- 0915

2. 0925- 1010

3. 1030- 1115

4. 1125- 1210

5. 1220- 1305

6. 1315- 1400

7. 1405- 1450

8. 1455- 1540

9. 1545- 1630

 1. ROZVRH

Aktuální rozvrh své třídy sledujte na aplikaci Škola online.

 1. KOMUNIKAČNÍ KANÁLY ŠKOLY

Webové rozhraní WWW.SKOLAONLINE.CZ, v rámci kterého mají rodiče přístup k evidenci docházky svého dítěte, ke školním akcím a k žákovské knížce, je OFICIÁLNÍM A ZÁVAZNÝM KOMUNIKAČNÍM KANÁLEM ŠKOLY.

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA zůstává v papírové podobě pouze pro 1.roč., pro vyšší ročník plní funkci oficiálního zápisníku pro omlouvání nepřítomnosti ve škole a další sdělení.

Pravidelně také sledujte webové stránky školy WWW.ZSSTROSS.CZ, na kterých se objevují veškeré aktuální informace o dění na naší škole a ve třídách Vašich dětí, jsou zde také umístěny ke stažení potřebné tiskopisy a další důležité dokumenty.

Rozšiřující informace a zajímavosti naleznete také na FB profilu školy WWW.FACEBOOK.COM/ZŠ-Strossmayerovo-náměstí.

Využíváme školní doménu zsstross.cz pod společným Google prostředím. Školní emaily tak využívají gmailové rozhraní a ve své školní doméně můžeme využívat veškeré Google aplikace určené pro vzdělávání a formuláře včetně sdílených dokumentů a kalendářů s neomezeným úložištěm.

Ze strany Google se jedná o speciální sérii aplikací určenou pro školní prostředí (Google Suite for Education). Díky tomu máme k dispozici i speciální aplikace jako např. Google učebnu. Navíc můžeme na všech účtech nastavovat různá práva (a omezení) přístupu, což je užitečné zejména při vytváření žákovských účtů, které využíváme v některých předmětech.

Sdílené Google prostředí je podporováno ve všech zařízení kdekoliv, kde je internetové připojení a smluvně splňuje závazky k ochraně osobních údajů – GDPR.

 1. TŘÍDNICKÉ HODINY V ROZVRHU

Třídnická hodina je pevně zařazena k rozvrhu hodin od prvního do devátého ročníku, zpravidla se jedná o první pondělní hodinu. Jde o prostor pro pravidelné, nerušené setkání třídního učitele se svojí třídou. Náplní těchto hodin by měl být především rozvoj sociálních dovedností žáků, práce se skupinovou dynamikou třídy – rozvojem třídního kolektivu a zaměření na vztahy mezi žáky. Takto zaměřené třídnické hodiny mají v sobě značný preventivní potenciál. Pokud totiž vytvoříme pro žáky pravidelný prostor pro sdělování svých názorů, toho co se jim ve třídě líbí, daří, s čím jsou spokojeni a naopak, můžeme jako učitelé podchytit a často i vyřešit řadu problémů, které jinak mohou přerůst do značných rozměrů.

 1. PLATBY PŘEVODEM NA ÚČET – SPECIFICKÉ A VARIABILNÍ SYMBOLY

V rámci veškerých plateb preferujeme bezhotovostní převody finančních obnosů. Platby týkající se školní jídelny a stravování zasílejte na účet 51-2509870227/0100 – KB, platby týkající se školní družiny a kroužků na účet: 107-8147460227/0100 – KB, platby týkající se školy, pracovních sešitů, škol v přírodě a další na účet: 51-2509820297/0100 – KB.

Přičemž u všech plateb je nutné uvést správný specifický a variabilní symbol, z důvodu jednoduššího dohledání platby doporučujeme také uvádět jméno žáka/žákyně a účel platby do zprávy pro příjemce.

Specifický symbol: symbol účelu platby (zadáván dle potřeby)

Variabilní symbol: symbol identifikace plátce (je tvořen rokem nástupu dané třídy žáka/žákyně do 1. ročníku, další číslo je označení třídy (analogicky A=1, B=2, C=3…), poslední dvojčíslí je číslo v třídním výkazu daného žáka (viz např. vysvědčení). Variabilní symbol má tedy vždy 7 čísel.


 1. ŠKOLNÍ DRUŽINA 1. – 4. roč. (při volné kapacitě i 5. ročník)

Aktuální informace o činnosti ŠD ve školním roce 2021/22 (provoz, kroužky, výlety apod.) sdělí paní vychovatelky v rámci třídních schůzek. Další informace naleznete také na webu školy v záložce školní družiny.

 • provozní doba - ráno: 6,30 – 8,30; odpoledne: 12,10 ( podle škol. rozvrhu ) – 17,30

 • placení ŠD - na základě pravomocí daných §123 odstavec 4 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, stanovil ředitel školy výši úplaty za ŠD takto - s účinností od 1. 9. 2014 se výše úplaty podle § 13 a § 14 Vyhlášky o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb. v platném znění rovná 200 Kč za žáka a měsíc. Další platby ohledně pitného režimu, šatní skříňky, výtvarných pomůcek a kroužků naleznete na nástěnce ŠD a na školním webu. Platby je možno provádět na samostatně zřízený účet školní družiny: 107-8147460227/0100 – KB s uvedením přiděleného VS.


 1. ŠKOLNÍ JÍDELNA

Veškeré informace týkající se stravování ve školní jídelně a aktuální ceny obědů najdete na našich webových stránkách v odkazu školní jídelna. I v letošním školním roce bude na naší škole realizován program školního mléka a ovoce do škol, výdej bude probíhat v dané termíny o velkých přestávkách.

Cena oběda se oproti loňskm zvedá o jednotky korun: Pt,1.- 4.roč. 29,- ; 5.- 8.roč. 32,-; 9.roč. 35,-. Preferujeme zálohové platby uhradit bankovním převodem na účet školní jídelny:

Jídelna STROSS 51-2509870227/0100 – KB s uvedením přiděleného VS.

Jídelna Letohrad 107-8147650207/0100 - KB s uvedením přiděleného VS

 1. ISIC scholar

ISIC Školák je český název pro mezinárodní průkaz ISIC Scholar. ISIC Školák je průkaz určený žákům základních škol a je vydáván, stejně jako standardní ISIC, světovou organizací ISIC Association pod záštitou UNESCO a je mezinárodně platný ve 127 zemích. Všichni držitelé tohoto průkazu mohou tedy využít stejných výhod jako držitelé průkazu ISIC.

Školní průkaz ISIC Školák vydává přímo naše škola a má víceletou platnost (až pět let). Platnost začíná vždy v září a je omezena délkou docházky na školu: žák v první třídě tedy bude mít ISIC až do konce páté třídy, deváťák jen na rok. Cena průkazu činí 250,-Kč.

Na průkaz ISIC je možné nechat si nahrát výdej obědů i vstup do budovy školy, nahrazuje tak klasické čipy.

Pokud máte o ISIC Scholar kartu zájem, vyzvedněte si papírovou žádost v recepci nebo sekretariátu školy (případně si ji stáhněte z webu), vyplňte, přiložte pasovou fotografii dítěte a odevzdejte zpět do školy. Máte také možnost vše vyplnit a naskenované včetně .jpg fotografie odeslat na pro tuto příležitost zřízený email isic@zsstross.cz.

 1. VÝTAH ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Prosíme, prostudujte úplné znění školního a klasifikačního řádu, který je zveřejněn na webu školy v záložce „dokumenty“. Školní řád prochází revizí a v průběhu září bude aktualizován, níže uvedená pravidla budou ovšem z velké části zachována.

Práva rodičů a zákonných zástupců (§ 21 odst 2, Zák. č. 561/2004 Sb.v platném znění)

1. Rodiče a zákonní zástupci mají právo:

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,

 2. na zvolení do školské rady a aktivní činnost v ní,

 3. pomoci škole darem nebo sponzorským darem, výpomocí při mimoškolních aktivitách apod.,

 4. požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu,

 5. po předchozí dohodě s příslušným učitelem a vedením školy se zúčastnit výuky,

 6. na i informace a poradenskou činnost školy, týkající se vzdělávání podle zákona 561/2004 Sb.

2. Rodiče a zákonní zástupci mají povinnost:

 1. Dbát o zajištění řádné a pravidelné docházky žáka do školy, o dostatečnou domácí přípravu žáka dle svých možností.

 1. Pravidelně kontrolovat studijní výsledky, učebnice a pomůcky svěřené žákovi.

 2. Na vyzvání ředitele se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se prospěchu či chování žáka.

 3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka. Oznámit škole údaje potřebné pro vedení školní matriky a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (§ 28, odst. 2,3, Zák. č. 561/2004 Sb.)

 4. Důvod nepřítomnosti žáka je rodič nebo zákonný zástupce doložit nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku žákovy nepřítomnosti, předem známou nepřítomnost oznámit třídnímu učiteli.

 5. O uvolnění na 1-3 dny žádat třídního učitele, o uvolnění delší žádat ředitelství školy za použití školního formuláře. Při absenci delší než 3 dny (ze zdravotních důvodů) má učitel právo žádat lékařské potvrzení. Omluvit žákovu absenci písemnou formou (v ŽK nejpozději do 3 dnů po jejím ukončení). V opačném případě nebudou tyto hodiny omluveny.

 6. Školu navštěvovat pouze po dohodě s jednotlivými učiteli ve smluveném čase.

 7. Účastnit se třídních schůzek a konzultací s učiteli.

 8. Rodiče, kteří přivádějí děti do školy, tak činí včas.

 9. Po skončení vyučování rodiče čekají na své děti ve vestibulu školy. Z bezpečnostních důvodů se během vyučování rodiče nepohybují po budově školy.