Školní poradenské pracoviště Stross:

Pracovní tým Školního poradenského pracoviště Stross (ŠPP):

Mgr. Martin Provazník - zástupce ředitele školy, kariérový poradce

Mgr. Martin Halada - koordinátor inkluze, školní speciální pedagog

Mgr. Lada Albrechtová - výchovný poradce pro 1. stupeň

Mgr. Jana Bacíková - metodik prevence pro 1. stupeň

Mgr. Jitka Hromadová - výchovný poradce pro 2. stupeň, školní terapeut

Mgr. Lucie Jirásková - metodik prevence pro 2. stupeň

Bc. Jiřina Turjanská - sociální pedagog

Bc. Zuzana Prokopová - koordinátor vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Mgr. Tereza Hanzlíková - externí psycholog z PPP Praha 7 a 8

Konzultace s jednotlivými členy ŠPP jsou možné po předchozí domluvě na níže uvedených kontaktech.

Náplň práce koordinátora inkluze (martin.halada@zsstross.cz):

 • metodická a koordinační činnost

 • vedení dokumentace a archivace

 • podklady k navýšení rozpočtu v souvislosti se vzděláváním žáků s SPU

 • koordinace vzdělávacích a informačních aktivit pro žáky a pedagogy

 • průběžné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP


Náplň práce kariérového poradce (martin.provaznik@zsstross.cz):

 • informační a poradenské činnosti pro žáky a rodiče v profesní orientaci a administrace přijímacích řízení na SŠ

 • organizace návštěv zástupců SŠ, exkurzí

 • průběžné konzultace s výchovným poradcem


Náplň práce školního speciálního pedagoga (martin.halada@zsstross.cz):

 • zajištění spolupráce s PPP - předávání dokumentace a konzultace

 • zpracovávání informací o žácích (posudky, zprávy apod.)

 • spolupráce na vypracovávání a kontrola IVP

 • vedení náprav pro integrované žáky 1. a 2. stupně

 • diagnostické a intervenční činnosti u žáků s SPU ve spolupráci s PPP a vyučujícími, hospitace ve třídách

 • metodická a organizační podpora asistentů pedagoga

 • pravidelné konzultace s rodiči (dle dohody)

 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP (min. 1x za měsíc)


Náplň práce výchovného poradce (lada.albrechtova@zsstross.cz, jitka.hromadova@zsstross.cz):

 • podpora a vedení žáků k úspěšnému zvládání školní docházky

 • zajištění spolupráce a komunikace mezi žákem, rodinou a školou

 • hospitace ve třídách (zaměřeno na problémové situace)

 • péče o začlenění nových žáků do výuky

 • řešení výchovných problémů, účast na výchovných komisích

 • spolupráce s kariérovým poradcem při informační a poradenské činnosti pro žáky a rodiče v profesní orientaci a administraci přijímacích řízení na SŠ

 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP (min. 1x za měsíc)


Náplň práce metodika prevence (jana.bacikova@zsstross.cz, lucie.jiraskova@zsstross.cz):

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu školy

 • vedení dokumentace a archivace v souvislosti se svou činností

 • individuální práce s dětmi nebo třídními kolektivy podle potřeby

 • zprostředkování a řízení diskuzí pro učitele, žáky a rodiče týkající se aktuálních problémů

 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP (min. 1x za měsíc)


Náplň práce školního terapeuta (jitka.hromadova@zsstross.cz):

 • poradenství a podpora při náročných životních situacích, osobní nepohodě, tíživé rodinné situaci

 • práce s třídními kolektivy (sociometrie), řešení potíží v kolektivu, se spolužáky nebo jiných vztahových problémů

 • adaptační potíže, zvládání změn ve škole i doma

 • krizová intervence (akutní a těžce zvládnutelné stavy)

 • preventivní činnost (besedy, přednášky apod.)

 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP (min. 1x za měsíc)


Náplň práce sociálního pedagoga (jirina.turjanska@zsstross.cz):

 • podpora žáků a rodičů např. se zajištěním doučování, hledáním smysluplného trávení volného času, prostředník mezi rodinou a školou

 • podpora pedagogů i vedení školy, pomoc znevýhodněným žákům

 • sociální poradenství - pomoc s řešením nepříznivé sociální a finanční situace

 • primární a sekundární prevence

 • spolupráce se školním terapeutem, metodikem prevence, výchovným poradcem, komunikace s OSPOD apod.

 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP (min. 1x za měsíc)


Náplň práce koordinátora vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (zuzana.prokopova@zsstross.cz):

 • podpora a organizování činností žáků s OMJ

 • adaptace cizojazyčných žáků na nové prostředí

 • metodická podpora učitelů a asistentů pedagoga při práci se žáky s OMJ

 • lektorování hodin češtiny jako druhého jazyka

 • zprostředkování a organizace seminářů a školení pro pedagogické pracovníky

 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP (min. 1x za měsíc)


Náplň práce externího psychologa (PPP pro Prahu 7 a 8, pracoviště Praha 7 - hanzlikova@ppppraha7a8.cz):

 • zajišťuje škole externí servis poradenských služeb

 • veškeré činnosti vycházející ze standardní činnosti PPP

 • diagnostika a depistáž žáků s SPU (ve spolupráci s třídními učiteli)

 • metodická podpora vyučujícím (dle potřeby)

 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku – především při řešení odkladu školní docházky

 • realizuje individuální šetření žáků k volbě povolání – testy „profesní orientace“

 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP (min. 1x za měsíc)