URANIE
speciální třídy

Aktuality:

Výsledky voleb do ŠR

zveřejněno 27.11.2022

Děkujeme kandidátům za účast v doplňujících volbách zákonných zástupců do školské rady, které proběhly v termínu 21. - 24. 11. 2022. K volbám se zaregistrovalo celkem 236 oprávněných osob a odeslalo se 225 platných volebních hlasů. Pro platnost voleb dle volebního řádu bylo potřeba při 1018 žácích školy hlasování minimálně 204 oprávněných osob (20%). Volby jsou tedy platné.

Výsledky:

 1. Zuzana Borovičková - 82 hlasů (36,4%)

 2. Vladimír Velas - 73 hlasů (32,4%)

 3. Lucie Horová - 70 hlasů (31,1%)

Novou radní ve školské radě byla v doplňujících volbách zvolena za zákonné zástupce paní Zuzana Borovičková. Gratulujeme a těšíme se na spolupráci.

Volby do ŠR probíhají 21.11.-24.11.2022

zveřejněno 21.11.2022

Vážení rodiče, Vážení rodiče,

ve dnech 21. – 24. 11. 2022 probíhají doplňující volby zákonných zástupců do Školské rady.

Zákonní zástupci hlasují jedním společným hlasem za každé své dítě ve škole – je třeba se domluvit, kdo ze zákonných zástupců volbu provede.

Volba probíhá elektronicky ve dvou navazujících krocích:

 1. Registrace oprávněné osoby (zákonný zástupce) k volbě za každé jedno své dítě v online formuláři pod odkazem níže.

 2. Po odeslání registrace se objeví nový odkaz na vyplnění anonymního hlasovacího lístku.

Odkaz na registraci a následnou volbu jste obdrželi zprávou přes Školu online na svůj rodičovský účet. Pokud jste zprávu s odkazem neobdrželi, zašlete zprávu na frantisek.rada@zsstross.cz .

Představení kandidátů - doplňující volby listopad 2022

zveřejněno 8.11.2022

 • Zuzana Borovičková, dítě v 6.C

(z.borovickova@gmail.com)

Jmenuji se Zuzana Borovičková a jsem středoškolská učitelka pedagogiky a psychologie, bydlím v ulici Milady Horákové a ráda bych se zapojila do chodu školy, kterou vnímám jako komunitní. V minulosti jsem již byla členkou školské rady jako pedagog ve škole, kde pracuji.


 • Lucie Horová, děti v 1.C a 2.A

(lucie.panovska@post.cz)

Od letošního roku chodí obě mé děti na ZŠ Strossmayerovo náměstí. Proto mi následujících devět let bude záležet na bezproblémovém fungování této školy. Sama učím na základní škole na Žižkově. Jakožto matka a učitelka jsem schopná posoudit požadavky rodičů a zároveň možnosti školy jim vyhovět.


 • Vladimír Velas, dítě v 1.A

(vladimir.velas@mze.cz)

Jmenuji se Vladimír Velas a jsem tatínek dvou dětí. Má dcera chodí od září do první třídy a můj syn ji zanedlouho bude následovat. Velmi mi záleží na tom, aby se všem dětem dobře dařilo a aby škola sama o sobě vždy prosperovala. Rád bych pomohl se vším, co k tomu bude třeba, a proto jsem se rozhodl kandidovat do školské rady, abych přiložil ruku k dílu. Ve svém zaměstnání spolupracuji se svými kolegy na různých projektech, např. na přípravě nových směrnic, legislativních návrhů v oblasti ICT a přípravě rozpočtu úřadu. Týmový duch je pro mě zásadní a myslím si, že bych škole a školské radě mohl mnoho přinést.


Hlasování ve volbách proběhne online v týdnu od 21. listopadu, k samotným volbám a způsobu hlasování přijde zákonným zástupcům informace samostatnou zprávou v ŠO.

Ředitelské volno 18.listopadu

zveřejněno 7.11.2022

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004

Sb., školského zákona, v platném znění v pátek 18.listopadu 2022 ředitelské volno z provozně organizačních důvodů.


V tento den bude škola uzavřena. Školní jídelna ani školní

družina nebudou v provozu.

Halloween na Uranii

v pondělí 31. 10. 2022


Podzimní prázdniny

zveřejněno 24.10.2022

Ve dnech 26. - 28. října 2022 probíhají podzimní prázdniny, škola je pro veřejnost tyto dny uzavřena.

Doplňující volby do ŠR

zveřejněno 17.10.2022

Vážení rodiče,

jak jste již byli informováni na zářijových třídních schůzkách, proběhnou v listopadu doplňující volby jednoho člena školské rady na uvolněné místo za paní Markétu Slezákovou, členku školské rady za zákonné zástupce.

Současné školské radě končí tříleté funkční období v prosinci 2024, nově zvolený člen nebo členka ŠR tak bude mít před sebou ještě 2 roky ve funkci.

Každý zákonný zástupce žáků naší školy má právo kandidovat ve volbách do školské rady. Prosíme zájemce, aby se nyní přihlašovali ke kandidatuře do voleb v dotazníku pod odkazem níže, termín přihlašování kandidatury je do 31.10. 16,00. Na začátku listopadu budou kandidáti představení rodičům na webu školy a stanoven přesný termín hlasování. Hlasování proběhne online v druhé polovině listopadu.

kandidatura: https://forms.gle/nxcnGHhw1DiR9oSB9

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanoveními § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny

 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Kybernetická bezpečnost (seminář pro rodiče)

zveřejněno 30.9.2022

Zveřejňujeme nabídku na seminář pro rodiče s názvem Kybernetická bezpečnost aneb Rizikové chování dětí na internetu, který se uskuteční ve čtvrtek 6.10. od 17 do 19hod na radnici Prahy 7.

Zajímá Vás, jaká nebezpečí číhají na děti na internetu?

Jak s dětmi o rizicích mluvit?

Jak nastavit zdravé používání elektroniky v domácnosti?

O těchto tématech a mnoha dalších bude možné promluvit si s odborníkem Mjr. Václavem Píseckým (pozvánka viz. odkaz na konci).

Pro přihlášení na akci prosím kontaktujte kolegyni Romanu Růžičkovou na ruzickovar@praha7.cz .

Akce je zdarma, hrazena z projektu MAPIII.

Těšíme se na Vás! V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

MAP III Praha 7 - náhled semináře

Balíček okamžité pomoci Pražanům

zveřejněno 28.9.2022

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Městská část Praha 7 se k tomuto opatření připojila a je tedy možné tuto finanční podporu čerpat i v naší škole.


Jedná se o Balíček okamžité pomoci Pražanům (BOPP), který je nastaven na školní rok 2022/2023 a jeho součástí jsou 2 oblasti konkrétní pomoci zaměřené na žáky školy, kteří se se svou rodinou dostali do finanční tísně. Nárok na finanční podporu mají pouze žáci zapsaní do naší základní školy, kteří mají trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.


 1. Základních opatření, na která lze žádat příspěvek v rámci základní školy:


a. STRAVNÉ: Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na stravování za strávníka.

b. DRUŽINY A KLUBY (ZŠ): Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na účastníka za příslušné období ve školním roce.


Pro odpuštění plateb za stravné a úplatu za školní družinu je třeba vedle trvalého bydliště v Praze splnit alespoň jednu z následujících podmínek, tuto podmínku uvést v písemné žádosti na předepsaném formuláři (ke stažení ZDE )


Podmínky: pobíráme příspěvek či doplatek na bydlení; okamžitou dávku v hmotné nouzi; přídavek na dítě; dávky pěstounské péče; čelíme exekuci/insolvenci; případně po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti nám zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.


 1. Zvláštní opatření, na které lze žádat příspěvek:


a. FOND SOLIDARITY: Prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách organizovaných školou - například příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.; dále umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách - například příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či tzv. kroužkovné nebo jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků. Příspěvek na tzv. kroužkovné lze poskytnout na kroužky realizované naší příspěvkovou organizací, nebo externí organizací za předpokladu, že kroužek probíhá v našich prostorách a dochází do nich žáci naší organizace.


K čerpání příspěvku z fondu solidarity není nezbytné splňovat vedle trvalého bydliště v Praze žádnou další výše uvedenou podmínku. Je třeba ovšem svou žádost o příspěvek stručně zdůvodnit na samostatném předepsaném formuláři (ke stažení ZDE). Zde je možné čerpat zpravidla do výše 50% celkových nákladů, v individuálních případech lze dotaci přiznat i v plném rozsahu.


(Připomínáme také, že na kroužky realizované mimo naší organizaci lze čerpat již tradiční příspěvek z dotace MČ Praha 7 - odkaz ZDE !termín do 30.9..)


Vyřizování žádostí o příspěvek v rámci BOPP

 • Vyplněné formuláře odevzdávejte v kancelářích školních jídelen nebo v sekretariátech školních budov. Případně je lze zaslat do datové schránky školy: ID hfg3yu5.

 • Pro čerpání příspěvku v měsících říjen - prosinec 2022 je třeba formuláře odevzdat nejpozději do 21. října 2022.

 • Pro čerpání příspěvků v období leden - červen 2023 budou žádosti přijímány průběžně.

 • Příspěvky nelze přiznat zpětně, vždy až po odevzdání žádosti.

 • K žádostem se nic dalšího nepřídává, jedná se o formu čestného prohlášení zákonného zástupce žáka. Škola ovšem ověřuje trvalé bydliště žáka v Praze, přechodné nebo dočasné bydliště (např. v případě cizinců) nestačí.

 • Tiskopisy žádostí jsou k dispozici také v kancelářích školních budov a jídelen, případně na recepci.

 • O přiznání příspěvku rozhoduje ředitel školy bez zbytečného odkladu, zpravidla do 14 dnů.

 • Ředitel školy postupuje dle schválené metodiky MHMP a dle interní směrnice zpracované ve spolupráci s MČ P7.

 • Čerpání příspěvku probíhá účetním převodem financí v rámci naší organizace na pokrytí nákladů na schválené žádostí o příspěvek. Příspěvky se tak zpravidla neposkytují přímo žadatelům v hotovosti nebo převodem na jejich účet.


Další informace k BOPP nebo dalším možnostem pomoci naleznete také zde:


Prosím, neváhejte se na nás v této souvislosti obracet, situace nemusí být pro mnoho rodin v budoucích měsících finančně jednoduchá. Mám radost, že můžeme alespoň takto částečně potřebným rodinám ulevit.

Nový školní rok!

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 1. září zahájíme školní rok 2022/2023. Na děti i na vás se všichni těšíme.


Zahájení proběhne společně v 8.30 na školním hřišti, odkud pak půjdou děti po třídách se svými třídními do své učebny. První den mají děti dvě vyučovací hodiny. První třída bude mít první hodinu společně s rodiči, druhou hodinu půjdou děti do družiny a proběhne třídní schůzka.

Třídní schůzky 2. - 9. ročníku proběhnou ve středu 7. září v 17.30 h.


Přehled, tříd, učeben, třídních učitelů a asistentů pedagoga:


ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


TŘÍDA UČEBNA TŘÍDNÍ UČITEL ASISTENT PEDAGOGA

I. U 11 Mgr. Alena Janečková Bc. Veronika Bartoňová

II. U 14 Bc. Michaela Baná Iveta Balážová

III. U 13 Mgr. Klára Zvoníčková Věra Šveňhová

IV. U 15 Mgr. Daniela Buckiová Jitka Nováková

V. U 12 Magdalena Urbanová DiS. Mgr. Helena Čurdová

VI. U 25 Bc. Jan Krpata Eva Balážová

VII. U 24 Mgr. Eva Chovancová Hana Pešková

VIII. U 23 Mgr. Tereza Háková Iveta Procházková

IX. U 26 Mgr. Pavel Namyslo Mgr. Vira MeierS pozdravem Božena Palusgová a kolektiv učitelů


Celoškolní projekt
Poznáváme se navzájem!

Projekt společně s ukrajinskou třídou o poznání odlišné kultury, historie, sportu, faktografie a gastronomie.

Projektové dny na Uranii

Mezinárodní den dětí

Na den dětí jsme měli připravený program pro žáky prvního stupně. Děti to moc bavilo a dostalo se pro každého i na odměny v podobě čokoládové medaile a džusu.

Fotografování tříd
1.6.2022

Na Den dětí proběhne fotografování tříd

Focení proběhne v průběhu dopoledního vyučování

Pálení čarodějnic
28.4.2022

U nás na Uranii proběhla akce pálení čarodějnic!

Fotografie z akce najdete na naší facebookové stránce

Nadcházející svátky
Velikonoce

Příjemné prožití velikonočních svátků Vám přeje první stupeň!

V první třídě to byly pomlázky, v ostatních třídách třeba zasévání osiva či malování kraslic. To všechno děti připravovaly, aby si zpříjemnili nadcházející svátky o to víc. Užijte si krásné a tradiční Velikonoce.

Celoškolní projekt
Významné české ženy

V tomto týdnu jsme se věnovali projektovým dnům na téma českých významných žen. Tyto osobnosti se probíraly napříč všemi předměty a čtvrtek jsme věnovali přípravě na prezentaci, která proběhla v pátek. Zpětně můžeme říct, že se projekt všem třídám velice povedl.

Pokud chcete vidět více, pokračujte na:

Projektové dny na Uranii

28.3. Den učitelů

Letos jsme oslavili den učitelů sladkým překvapením, které jsme dostali od vedení školy. Samozřejmě jsme si připomněli, proč je tento den významný. Byl to právě Jan Amos Komenský, který byl, je a bude ještě dlouho inspirací pro každého učitele. Vedení za sladkou odměnu ještě jednou děkujeme.