Kdo jsme?

V budově U Uranie se nacházejí třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - dlouhodobě se zaměřujeme na žáky s poruchami učení - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie


Jsme škola rodinného typu, do tříd přijímáme žáky z celé Prahy, dojíždějí k nám i žáci z jejího okolí  (není tedy povinností mít trvalé bydliště v Praze 7). Pro přijetí do školy je třeba doporučení pedagogického centra - Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo Speciálně-pedagogického centra (SPC).


Ve třídách je minimálně 6 a maximálně 14  žáků, vyučují zde speciální pedagogové, v každé třídě máme asistenta pedagoga, ve škole je k dispozici speciální pedagog  (konzultace, reedukace - nápravy - individuální i skupinové), sociální terapeut (sociální zralost, upevňování svého postavení  v kolektivu, sebedůvěra, uvolňování). 


V naší budově máme samozřejmě hernu školní družiny, jídelnu, speciální učebny, jako třeba výtvarný ateliér, hudební a počítačová učebna, kuchyňka.