Granty a programy

Spolu pracujeme na demokratické kultuře Strossu

reg.č.p.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001467

realizace projektu od 1. 8. 2020 do 30. 6. 2022

výše dotace 5 719 525,- Kč

Naše škola prochází posledních 5 let pod novým vedením přerodem, který tento projekt završuje. Za cíl si klade vytvoření nové kultury školy - respektující, otevřené, motivující, demokratické. Jejím podkladem bude nový jednotný standard zapojení/angažovanosti žáků (třídnické hodiny / parlamenty / zahraniční výjezdy) a rodičů ("kavárny"), sjednocená didaktická východiska učitelského sboru (DVPP) a stvrzený profil školy jako (pro)demokratické instituce.

Primárním cílem projektu je facilitovat vznik jednotné školní kultury sdílené napříč všemi budovami i třídami (bez ohledu na jejich specifika) a pedagogickým sborem. Za její základní pilíře pak považujeme:

- respekt k individualitě (potřebám a osobnosti) každého žáka,

- otevřenost a transparentnost směrem žákům, rodičům i veřejnosti,

- motivující způsob vedení žáků na jejich učební trajektorii,

- demokracii, tj. správu věcí společných, jako právo a zodpovědnost každého jednotlivce.

Sekundárními cíli odvozenými ze vzniku nové sdílené kultury školy jsou:

- nový standard angažovanosti žáků ve školním provozu,

- posílení komunitní funkce školy, nejen prostřednictvím pravidelných setkání na půdě školy - "kaváren",

- sjednocení didaktické báze pedagogického sboru na půdorysu metod definujících kulturu školy > Filosofie pro děti - Philosophy for children (P4C), Feuersteinova metoda, Škola bez poražených,

- stvrzení profilu školy jako (pro)demokratické instituce.

Projekt staví na změně kultury školy a s ní ruku v ruce přístupu k žákům. Zcela nový prostor dostává autonomie a samostatná zodpovědnost žáků a to nejenom na půdorysu třídnických hodin. Ačkoliv se v jistém ohledu jedná o revoluční změnu, projekt se nesnaží být "inovativní za každou cenu". Jeho struktura vychází z aktivit úspěšně realizovaných v nedávné minulosti, organicky na ně navazuje a rozvíjí je. Za důležitou komponentu každodenní práce ve třídě např. považujeme smysluplné, situaci přiměřené a poučené, využívání IT pomůcek. Aktivizující práce s digitálními hnízdy podporující skupinovou spolupráci a samostatnou práci s informacemi se nám, od jejího uvedení do pedagogické praxe v rámci úspěšně realizovaného projektu Inkluze bez iluze, velmi osvědčuje a je mezi učiteli vnímána bez výjimky pozitivně.

Zároveň platí ve třídách s waldorfskou a intuitivní pedagogikou projekt plně respektuje jejich specifika a s příslušnými pedagogickými pracovníky pracuje samostatně. K dosažení cílů projektu, tak postupuje s respektem k rozdílnosti potřeb jednotlivých částí školy.

Nové a z našeho pohledu inovativní je pak zaměření organické propojení dříve samostatných celků (tří školních bodov a jejich parlamentů) a velký akcent na učení se prožitkem v přímém kontaktu s okolním světem (zahraniční výjezdy).

Modernizace odborných učeben ZŠ Stross II.

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001092

realizace 1. 3. 2021 - 30. 12. 2021

Operační program Praha - pól růstu ČR

Projekt cílí na podporu jazykového a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Strossmayerovo nám. 4. V jeho rámci budou zrekonstruovány dvě odborné učebny - jazyková a přírodovědná. Díky provedené modernizaci se zázemí pro výuku jazyků a přírodních věd na naší škole posune do 21. století.

Vznikne moderně vybavené jazykové učebny umožňující variabilní aplikaci interaktivních, individuálních a aktivizujících didaktických postupů má potenciál výuku cizích jazyků pro naše žáky významně zatraktivnit. Jazyková výuka bude v učebně probíhat s využitím moderních prezentačních technologií, individuálního poslechového aparátu a s možností integrace řady koncových prvků umožňujících další individualizaci práce s žáky.

Přírodní vědy (fyzika, chemie, přírodověda, enviromentální výchova...) budou nově vyučovány se zapojením moderní prezentační techniky, za využití technického vybavení umožňujícího širokou škálu experimentů, tzn. aktivizujícím způsobem. Koncept přírodovědné učebny zároveň umožňuje efektivní mezipředmětovou výuku. Výuka tak bude probíhat pro žáky zajímavým a svěžím způsobem podněcujícím jejich zájem o přírodní vědy.

Místní akční plány MAP 2

Zde je odkaz na nový web místních akčních plánů:

Jsme IN – INspirováno INkluzí IV.

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001663

doba realizace: 1/12/2020 - 31/12/2022

celkový rozpočet projektu: 2 904 577,00 Kč

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).

Projekt si klade za cíl dále přispět k posílení proinkluzivního prostředí ve škole a zrychlit/zkvalitnit integraci žáků s OMJ. Ve středu pozornosti našeho přístupu stojí adresná individuální podpora žáků s OMJ prostřednictvím dvojjazyčných asistentů. V průběhu realizace projektu je plánována intenzivní podpora 6 žáků s OMJ.

Druhou, doplňkovou, rovinou, na které bude projekt působit je pak podpora sociálního síťování, a to jak napříč školou, tak ve vztahu škola – rodiče.


Předchozií projekny Jsme IN 1-3 naleznete na původním webu školy archiv.zsstross.cz

Národní plán obnovy - doučování

https://doucovani.edu.cz/

  • Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.

  • Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2 NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).

  • Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Financování PCR a antigenních testů

Screeningové testování dětí a žáků na přítomnost koronaviru COVID-19, které na naší škole probíhalo ve druhém pololetí školního roku 2020/2021 a na začátku školního roku 2021/2022, bylo spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.


O2 Chytrá škola

Nadace prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice.

Nadace má proto zájem podpořit aktivity Příjemce v rámci projektu popsaného v Přihlášce Příjemce, Nadace poskytne Příjemci nadační příspěvek ve výši až 75 400 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc a čtyři sta korun českých; dále jen „nadační příspěvek“).

Kolegiální podpora - společná cesta k úspěchu!

Škola je PARTNEREM projektu: Kolegiální podpora - společná cesta k úspěchu!, jehož hlavním realizátorem je Základní škola T. G. Masaryka, okres Praha-východ.

Projekt je finančně podpořen v rámci Výzvy č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Výzva má za cíl podpořit vzájemné učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v oblastech zaměřených na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou pre/gramotnost, na polytechnické vzdělávání, individualizaci vzdělávání, rozvoj kreativity dětí a žáků, podporu podnikavosti a na rozvoj metody CLIL. Výzva dále umožňuje individuální podporu pedagogických pracovníků v těchto tématech a přípravu pedagogů pro poskytování kolegiální podpory.

DETAILY PROJEKTU

Plný název projektu:

Kolegiální podpora - společná cesta k úspěchu!

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000530

Doba realizace: od 1. 8. 2017 do 30. 6. 2021, celkem 47 měsíců

Finanční rámec projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu:

100%

9 071 807,50

z toho příspěvek z Evropského sociálního fondu:

85%

7 330 020,46

z toho příspěvek ze státního rozpočtu ČR:

15%

1 741 787,04

z toho vlastní zdroje:

0%

0,00 Kč

Podpořeno:

Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní web projektu

http://www.zsmnichovice.cz/

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. František Rada, ředitel školy, frantisek.rada@zs-stross.cz , tel.: 604 272 473

Hlavní realizátor projektu

Základní škola T.G. Masaryka, okres Praha-východ

PARTNEŘI projektu

Partner č. 1 Základní škola Strossmayerovo nám. 990/4, 170 00 Praha 7

Partner č. 2 Gymnázium Přírodní škola, o.p.s.

ANOTACE projektu

Projekt se soustředí na individuální podporu rozvoje profesních (mentorských) dovedností 16 pedagogů "reflektujících praktiků ze dvou ZŠ a jedné SŠ, za účelem jejich přípravy a ověření v roli Interního mentora a dále pak na vzájemné sdílení praktických zkušeností a forem výuky mezi pedagogy těchto škol ve formě kolegiální podpory v odborném tématu Čtenářská a přírodovědná gramotnost. Projekt je realizován na území Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Projekt podpoří celkem 76 pedagogických pracovníků.

Městská část Praha 7

Magistrát hlavního města Prahy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Evropský sociální fond
Evropská unie