Granty a programy

Spolu pracujeme na demokratické kultuře Strossu II

reg.č.p.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002136

realizace projektu od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

výše dotace 530 000,- Kč

 

Projekt navazuje na projekt Spolupracujeme na tom, je jeho extenzí a vykročením k udržení nově formované kultury školy - respektující, otevřené, motivující, demokratické. Jejím východiskem je jednotný standard zapojení/angažovanosti žáků (třídnické hodiny / parlamenty / komunikační kompetence) a stvrzený profil školy jako (pro)demokratické instituce.

 

Primárním cílem projektu je stvrdit nově vznikající jednotnou školní kulturu sdílenou napříč všemi budovami i třídami (bez ohledu na jejich specifika) a pedagogickým sborem, ukotvit jí a v osobách jejích nositelů zajistit její udržitelnost do budoucna. Za její základní pilíře pak považujeme:

- respekt k individualitě (potřebám a osobnosti) každého žáka,

- otevřenost a transparentnost směrem k žákům, rodičům i veřejnosti,

- motivující způsob vedení žáků na jejich učební trajektorii,

- demokracii, tj. správu věcí společných, jako právo a zodpovědnost každého jednotlivce.

Sekundárními cíli odvozenými ze vzniku nové sdílené kultury školy jsou:

- nový standard angažovanosti žáků ve školním provozu,

- stvrzení profilu školy jako (pro)demokratické instituce.

Za konkrétní naplnění cílů projektu považujeme následující:

1. V každé kmenové třídě probíhají pravidelné třídnické hodiny, frekvence zpravidla 1 x týden.

2. Každý třídní učitel má získané kompetence a dovednosti pro vedení třídnické hodiny, které jsou svou náplní vedeny k osobnostně sociálnímu rozvoji, respektu k individualitě a demokratickým hodnotám.

3. Ve škole funguje žákovský parlament rozdělen do tří skupin dle jednotlivých školních budov/programů. Parlament je strukturálně pevně zakotven ve fungování školy, pravidelně se schází, navrhuje a realizuje školní projekty.

Spolu pracujeme na demokratické kultuře Strossu

reg.č.p.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001467

realizace projektu od 1. 8. 2020 do 30. 6. 2022

výše dotace 5 719 525,- Kč

 

 

Naše škola prochází posledních 5 let pod novým vedením přerodem, který tento projekt završuje. Za cíl si klade vytvoření nové kultury školy - respektující, otevřené, motivující, demokratické. Jejím podkladem bude nový jednotný standard zapojení/angažovanosti žáků (třídnické hodiny / parlamenty / zahraniční výjezdy) a rodičů ("kavárny"), sjednocená didaktická východiska učitelského sboru (DVPP) a stvrzený profil školy jako (pro)demokratické instituce.

 

Primárním cílem projektu je facilitovat vznik jednotné školní kultury sdílené napříč všemi budovami i třídami (bez ohledu na jejich specifika) a pedagogickým sborem. Za její základní pilíře pak považujeme:

- respekt k individualitě (potřebám a osobnosti) každého žáka,

- otevřenost a transparentnost směrem žákům, rodičům i veřejnosti,

- motivující způsob vedení žáků na jejich učební trajektorii,

- demokracii, tj. správu věcí společných, jako právo a zodpovědnost každého jednotlivce.

Sekundárními cíli odvozenými ze vzniku nové sdílené kultury školy jsou:

- nový standard angažovanosti žáků ve školním provozu,

- posílení komunitní funkce školy, nejen prostřednictvím pravidelných setkání na půdě školy - "kaváren",

- sjednocení didaktické báze pedagogického sboru na půdorysu metod definujících kulturu školy > Filosofie pro děti -              Philosophy for children (P4C), Feuersteinova metoda, Škola bez poražených,

- stvrzení profilu školy jako (pro)demokratické instituce.

Projekt staví na změně kultury školy a s ní ruku v ruce přístupu k žákům. Zcela nový prostor dostává autonomie a samostatná zodpovědnost žáků a to nejenom na půdorysu třídnických hodin. Ačkoliv se v jistém ohledu jedná o revoluční změnu, projekt se nesnaží být "inovativní za každou cenu". Jeho struktura vychází z aktivit úspěšně realizovaných v nedávné minulosti, organicky na ně navazuje a rozvíjí je. Za důležitou komponentu každodenní práce ve třídě např. považujeme smysluplné, situaci přiměřené a poučené, využívání IT pomůcek. Aktivizující práce s digitálními hnízdy podporující skupinovou spolupráci a samostatnou práci s informacemi se nám, od jejího uvedení do pedagogické praxe v rámci úspěšně realizovaného projektu Inkluze bez iluze, velmi osvědčuje a je mezi učiteli vnímána bez výjimky pozitivně.

Zároveň platí ve třídách s waldorfskou a intuitivní pedagogikou projekt plně respektuje jejich specifika a s příslušnými pedagogickými pracovníky pracuje samostatně. K dosažení cílů projektu, tak postupuje s respektem k rozdílnosti potřeb jednotlivých částí školy.

Nové a z našeho pohledu inovativní je pak zaměření organické propojení dříve samostatných celků (tří školních bodov a jejich parlamentů) a velký akcent na učení se prožitkem v přímém kontaktu s okolním světem (zahraniční výjezdy).


Plán multikulturní výchovy (.pdf)

Modernizace odborných učeben ZŠ Stross II.

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001092

realizace 1. 3. 2021 - 30. 12. 2021

Operační program Praha - pól růstu ČR

 

Projekt cílí na podporu jazykového a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Strossmayerovo nám. 4. V jeho rámci budou zrekonstruovány dvě odborné učebny - jazyková a přírodovědná. Díky provedené modernizaci se zázemí pro výuku jazyků a přírodních věd na naší škole posune do 21. století.

Vznikne moderně vybavené jazykové učebny umožňující variabilní aplikaci interaktivních, individuálních a aktivizujících didaktických postupů má potenciál výuku cizích jazyků pro naše žáky významně zatraktivnit. Jazyková výuka bude v učebně probíhat s využitím moderních prezentačních technologií, individuálního poslechového aparátu a s možností integrace řady koncových prvků umožňujících další individualizaci práce s žáky.

Přírodní vědy (fyzika, chemie, přírodověda, enviromentální výchova...) budou nově vyučovány se zapojením moderní prezentační techniky, za využití technického vybavení umožňujícího širokou škálu experimentů, tzn. aktivizujícím způsobem. Koncept přírodovědné učebny zároveň umožňuje efektivní mezipředmětovou výuku. Výuka tak bude probíhat pro žáky zajímavým a svěžím způsobem podněcujícím jejich zájem o přírodní vědy.

Místní akční plány MAP 2

 

Zde je odkaz na nový web místních akčních plánů:

Jsme IN – INspirováno INkluzí IV.

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001663

doba realizace: 1/12/2020 - 31/12/2022

celkový rozpočet projektu: 2 904 577,00 Kč

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).

Projekt si klade za cíl dále přispět k posílení proinkluzivního prostředí ve škole a zrychlit/zkvalitnit integraci žáků s OMJ. Ve středu pozornosti našeho přístupu stojí adresná individuální podpora žáků s OMJ prostřednictvím dvojjazyčných asistentů. V průběhu realizace projektu je plánována intenzivní podpora 6 žáků s OMJ.

Druhou, doplňkovou, rovinou, na které bude projekt působit je pak podpora sociálního síťování, a to jak napříč školou, tak ve vztahu škola – rodiče.


Předchozií projekny Jsme IN 1-3 naleznete na původním webu školy archiv.zsstross.cz 

Národní plán obnovy - doučování

https://doucovani.edu.cz/ 

Financování PCR a antigenních testů

Screeningové testování dětí a žáků na přítomnost koronaviru COVID-19, které na naší škole probíhalo ve druhém pololetí školního roku 2020/2021 a na začátku školního roku 2021/2022, bylo spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.


O2 Chytrá škola

Nadace prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice.

Nadace má proto zájem podpořit aktivity Příjemce v rámci projektu popsaného v Přihlášce Příjemce, Nadace poskytne Příjemci nadační příspěvek ve výši až 75 400 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc a čtyři sta korun českých; dále jen „nadační příspěvek“).

Kolegiální podpora - společná cesta k úspěchu!

 

Škola je PARTNEREM projektu: Kolegiální podpora - společná cesta k úspěchu!, jehož hlavním realizátorem je Základní škola T. G. Masaryka, okres Praha-východ.

Projekt je finančně podpořen v rámci Výzvy č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Výzva má za cíl podpořit vzájemné učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v oblastech zaměřených na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou pre/gramotnost, na polytechnické vzdělávání, individualizaci vzdělávání, rozvoj kreativity dětí a žáků, podporu podnikavosti a na rozvoj metody CLIL. Výzva dále umožňuje individuální podporu pedagogických pracovníků v těchto tématech a přípravu pedagogů pro poskytování kolegiální podpory.

DETAILY PROJEKTU

Plný název projektu:

Kolegiální podpora - společná cesta k úspěchu!

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000530

Doba realizace: od 1. 8. 2017 do 30. 6. 2021, celkem 47 měsíců

Finanční rámec projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu:

100%

9 071 807,50

z toho příspěvek z Evropského sociálního fondu:

85%

7 330 020,46

z toho příspěvek ze státního rozpočtu ČR:

15%

1 741 787,04

z toho vlastní zdroje:

0%

0,00 Kč

 

Podpořeno:

Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

 

Hlavní web projektu

http://www.zsmnichovice.cz/

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. František Rada, ředitel školy, frantisek.rada@zs-stross.cz , tel.: 604 272 473

Hlavní realizátor projektu

Základní škola T.G. Masaryka, okres Praha-východ

PARTNEŘI projektu

Partner č. 1 Základní škola Strossmayerovo nám. 990/4, 170 00 Praha 7

Partner č. 2 Gymnázium Přírodní škola, o.p.s.

ANOTACE projektu

Projekt se soustředí na individuální podporu rozvoje profesních (mentorských) dovedností 16 pedagogů "reflektujících praktiků ze dvou ZŠ a jedné SŠ, za účelem jejich přípravy a ověření v roli Interního mentora a dále pak na vzájemné sdílení praktických zkušeností a forem výuky mezi pedagogy těchto škol ve formě kolegiální podpory v odborném tématu Čtenářská a přírodovědná gramotnost. Projekt je realizován na území Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Projekt podpoří celkem 76 pedagogických pracovníků.

Modernizace odborných učeben ZŠ Stross

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000519 

realizace 1. 2. 2018 - 30. 9. 2018

Operační program Praha - pól růstu ČR

 
Celkové způsobilé výdaje 2 321 920,84 100
Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje(předpokládané) 0,00 0
Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy 2 321 920,84 100

Vlastní financování způsobilých výdajů 232 192,09 10

Podpora poskytovaná z OP PPR 2 089 728,75 90

z toho podpora z EFRR 1 160 960,42 50

z toho podpora z rozpočtu HMP 928 768,33 40


Souhrnná informace o projektu

V současné době je Základní škola Praha 7, Strossmayerovo nám. 4 složena z hlavní budovy a dvou detašovaných pracovišť U Uranie 14 a Letohradská 1. Projekt bude realizován v budovách Strossmayerovo nám. 4 a Letohradská 1. V budově na Strossmaerově náměstí bude vytvořena specializovaná přírodovědná učebna a v budově v Letohradské ulici dojde k znovuuvedení do provozu dlouhodobě nevyužívané polytechnické učebny.

Naše ZŠ se v uplynulých letech zaměřila na (do)vybavení kmenových učeben moderním ICT vybavením (interaktivní tabule, digitální hnízda) a na něj navázaným DVPP zacíleným na využití ICT, projektové práce a dalších aktivizujících způsobů práce ve výuce. Postupná modernizace a vybavení odborných učeben je přirozeným, a dlouhodobě plánovaným, navazujícím krokem.

Přírodovědná učebna

Podmínky pro výuku přírodovědných předmětů jsou v současné době nevyhovující a to jak věcně (učebna přírodopisu nebyla rekonstruována několik desítek let a její stav vyžaduje rekonstrukci), tak didakticky (zařízení a vybavení učebny odpovídá reáliím 90. let minulého století). Zvolené řešení staví na mezipředmětovém přístupu přinášejícím při dané investici maximální užitek, jak finanční (větší vytíženost učebny než u předmětově specifické odborné učebny), tak absolutní (více zapojených učitelů a více odučených hodin, tzn. větší dopad na žáky). V učebně bude probíhat výuka Přírodopisu, Fyzika a Chemie a projektové vyučování (např. environmentální výchova nebo laboratorní cvičení).

Polytechncká učebna

Polytechnická výchova byla na škole dlouhodobě upozaděna na úkor dalších předmětů a pracovní výuka v dílnách byla nahrazena jinými předměty. Z tohoto důvodu nebyla učebna dlouhodobě využívána a aktuální stav tomu zcela odpovídá. Učebna se nachází v polosuterénu školy a byla v posledních letech využívána převáženě jako okladiště poškozených pomůcek a nábytku.

V budově Letohradská jsou nyní zařazeny třídy intuitivního programu, který je z velké části soustředěn na práci s materiálem a rozvoj polytechnických dovedností žáků. V tuto chvíli jsou na škole čtyři ročníky a každý rok bude otevřen další ročník až do deváté třídy ve školním roce 2021/2022. V rámci ŠVP v těchto třídách je kladen velký důraz na seznámení s tradičními řemesly (především přáce se dřevem, tkalcovství, kovotepectví či keramikou). Pro výuku byly v minulých letech využíváni cenově nároční externisté, byly využívány pronájmy dílen (například tkalcovské či keramické) nebo byla výuka vedena bez potřebného vybavení v omezené podobě přímo ve třídách či v rámci projektových dnů mimo školní budovu. Uvedený způsob nebyl z dlouhodobého hlediska udržitelný a již delší dobu se o úpravách v nevuyžívané učebně uvažovalo. Škola však na opravu učebny a její vybavení nedisponovala volnými prostředky.

Projekt se obsahuje opravy v učebně nezbytné pro její opětovné uvedení do provozu a také vybavení učebny pro plnohodnotnou výuku (potřebný nábytek, vybavení včetně nářadí a nástrojů).

Smysl a cíle projektu

Naší snahou je navázat na modernizaci kmenových tříd a jejich vybavení didaktickými pomůckami umožňujícími širokou paletu aktivizujících učebních postupů a taktik. Naším způsobem práce se snažíme maximálně vycházet vstříc přirozeným vzdělávacím potřebám a preferencím našich žáků a to jak diverzifikací vzdělávacích strategií v rámci školy (viz varianta ŠVP pro Intuitivní třídy), tak každodenním přístupem k výuce ve všech třídách. Že se nám to daří dokládá neustále stoupající zájem žáků o naši škol, resp. jejich rostoucí počet v našich třídách. Předkládaný projekt průřezově naplňuje potřebu modernizace odborných přírodovědných učeben plošně tak podporuje rozvoj přírodovědné gramotnosti a zároveň pomyslně vrací do hry polytechnické vzdělávání, pro které po dlouhých letech obnovuje odpovídající odbornou učebnu.

Městská část Praha 7

Magistrát hlavního města Prahy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Evropský sociální fond
Evropská unie