COVID info

Konec roušek a uvolňování opatření od 14.3.2022

zveřejněno 14.3.2022

S účinností od 14. 3. dochází k dalšímu rozvolňování covidových opatření ve společnosti i ve školách, pro nás se tedy jedná o změnu provozu po návratu z probíhajících jarních prázdnin.

 • Ruší se povinnost nosit ochranný prostředek nosu a úst ve školách a školských zařízeních, a to jak pro žáky, tak pro zaměstnance a třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek nosu a úst.

 • Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek ani na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.

 • Pokud se ovšem v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu žáků a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek. V případě takové školní akce je tedy třeba své dítě respirátorem nebo rouškou vybavit, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku.(Vše v závislosti na aktuálně platná mimořádná opatření MZ ČR.)


Zároveň si dovolujeme upozornit, že již nyní nejsou v platnosti žádná další mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení. V rámci interních pravidel se tak v týdnu od 21. 3. postupně vracíme k běžnému provozu.

 • V rámci druhého stupně se žáci opět budou na některé předměty přesouvat mezi učebnami. Toto opatření se týká především budovy Stross. V Letohradské a Uranii i před Covidem žáci většinově využívali své kmenové učebny a stěhovali se výhradně do odborných pracoven nebo při dělených hodinách..

  • Pokud není určeno jinak, probíhá přesun žáků druhého stupně do učebny nastavené v rozvrhu hned na začátku přestávky bez zbytečného odkladu, žáci zanechávají své předešlé místo v uklizeném stavu a bez svých pomůcek.

 • O přestávkách bude opět možné využívat volnočasové aktivity na chodbách (stolní fotbálek/pingpongové stoly). V budově Stross bude možné o velké přestávce využívat také knihovny na chodbách ve druhém (1.st.) a třetím (2.st.) patře.

  • Tyto knihovny plní funkci klidových zón o přestávkách a je potřeba při pobytu v nich dodržovat provozní pravidla, především dodržování klidu a úklidu vypůjčených knih zpět do knihoven.

 • V průběhu jara při vhodném počasí znovu umožníme žákům o velké přestávce navštěvovat školní hřiště. V každé budově bude k tomuto rozepsán samostatný harmonogram dohledů a možných časů návštěvy hřiště, následně o tomto budou žáci informováni svými TU.

 • Rušíme zvláštní časy obědů, které zasahovaly do koncových hodin některých tříd.

  • Obědváme po poslední hodině dle rozvrhu. Případně při obědové pauze dle rozvrhu (některé třídy 2. stupně).

  • Družinová oddělení budou mít svůj harmonogram nastavený tak, aby nevznikaly velké fronty.

  • Určitý nárůst čekací doby na oběd a větší provoz v jídelně se ovšem při naplněnosti našich školních budov dá očekávat.

 • Prakticky po dvou letech omezeného provozu bude tak potřeba žákům připomenout pravidla pohybu ve společných prostorách a důsledně dodržovat s tím spojené dohledy.


Máme obrovskou radost, že epidemiologická situace umožňuje návrat k prakticky běžnému provozu ve škole. Covid a další virová onemocnění ovšem samozřejmě nezmizela, prosíme tedy i nadále o dodržování již osvojených hygienických pravidel. Především pravidelné mytí a dezinfekce rukou, respektování případného odstupu od ostatních, častější větrání v místnostech, neposílání dětí s příznaky jakéhokoli infekčního onemocnění do školy.

Nová pravidla izolace a karantény od 19.2.2022

zveřejněno 18.2.2022

Izolace

Izolován je nakažený člověk, a to proto, aby se zabránilo dalšímu šíření nemoci. V izolaci trávíte čas, pokud jste byli pomocí RT-PCR testu potvrzeni jako covid-19 pozitivní nebo pokud jste byli potvrzeni jako covid-19 pozitivní pomocí antigenního testu a vykazujete příznaky onemocnění, zároveň ale netrpíte vážnými příznaky tohoto onemocnění, které by vyžadovaly vaši hospitalizaci. Příznaky onemocnění však sledujte, buďte v kontaktu s vaším praktickým lékařem a dbejte jeho pokynů.


Obecně platí, že v izolaci jste min. 7 dní od vašeho pozitivního testu. Po konzultaci vás váš praktický lékař může propustit z izolace, pokud jste byli izolováni min. 7 dní, a zároveň poslední 2 dny nemáte příznaky onemocnění covid-19.


Izolaci nelze předčasně ukončit absolvováním PCR testu, její minimální délka je 7 dnů.

Karanténa

Od 19. 2. je karanténa s nutností zůstat doma zrušena - posílání osob do karantény v současné době tedy neprobíhá.

Pokud vás pozitivně testovaný nahlásil jako svůj rizikový kontakt, přijde vám SMS o tom, že jste byli v kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V SMS by měla být následující doporučení:

 • Sledujte svůj zdravotní stav.

 • Pokud se u vás v průběhu následujících dnů vyskytnou příznaky podobné nachlazení, viróze nebo chřipce, kontaktujte svého praktického lékaře, který vás vyšetří a v případě nutnosti vám vystaví žádanku na RT-PCR test.

 • Dodržujte základní protiepidemická opatření 3R („roušky-ruce-rozestupy“).

 • Noste respirátor alespoň třídy FFP2 vždy, když nejste sami. Pravidelně si myjte ruce vodou a mýdlem, používejte desinfekci. Co nejvíce větrejte. Snažte se udržovat odstup od ostatních.

 • Omezte návštěvy a zejména styky s rizikovými skupinami (senioři, chroničtí pacienti). Vyhýbejte se hromadným akcím. Vždy noste respirátor.

 • Pokud je pozitivně testován někdo, s kým sdílíte společnou domácnost, udělejte maximum pro to, abyste se případně nenakazili. Je velmi časté, že nakažený nakazí i další členy domácnosti, a to i přes to, že jsou očkovaní. V domácnosti totiž bývá velmi intenzivní kontakt nakažených a zdravých osob, a vylučovaného viru je tak velké množství, že překoná imunitu po prodělání onemocnění nebo očkování.

Více na: covid.gov.cz

Opatření platná od 19.2.2022 (ukončení testování)

zveřejněno 17.2.2022

Plošné testování ve školách končí k pátku 18. 2., od příštího týdne se tedy ve škole již žáci a zaměstnanci netestují ani RAT antigenními testy a ani PCR testy.


S touto změnou se od 19. 2. uvádí v platnost také nová pravidla hlášení Covid pozitivity a trasování. Tato pravidla uvádíme níže, v zásadě se ale jedná o skutečnost, že škola již neřeší rizikové kontakty s C+ osobami a veškeré trasování je zpět přeneseno na komunikaci přímo mezi hygienou a zákonným zástupcem pozitivně testovaného dítěte.


Pro školu nově platí:

 • Ruší se povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu žáka/zaměstnance, školy KHS nekontaktují;

 • školy již neposkytují KHS seznamy žáků/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt;

 • školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně nejsou již oprávněny automaticky předávat osobní údaje žáků/zaměstnanců - předávání údajů je nyní zakotveno v mimořádném opatření s jasným výčtem předávaných údajů, bez tohoto zákonného podkladu nejsou školy ani školská zařízení oprávněny předávat osobní údaje;

 • zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci/ již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test na Covid.


Dílčí uvolnění v provozu školy:

 • Již není nikde povinnost dokládat OTN (očkování, negativní test, prodělání nemoci) - z pohledu žáka to je především k volnočasovým aktivitám, školním akcím, plavání, školám v přírodě a lyžařským zájezdům.

 • Ve školní jídelně již není omezen počet osob u jednoho stolu.

 • Pořádání třídních schůzek, dnů otevřených dveří a jiných akcí pořádaných pro veřejnost nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 500 účastníků. (S respirátorem ve vnitřních prostorách.)


Nadále ovšem platí:

 • Povinnost nošení odpovídající ochrany nosu a úst ve všech vnitřních prostorách. Výjimky - rouška nemusí být nasazena při usazení žáka na svém místě, dále v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), případně u osob, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC. (Tuto skutečnost doloží lékařským potvrzením.)

 • V případě, že žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.). Škola v takovém případě kontaktuje zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě, aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy je tento žák izolován od ostatních spolužáků.

Souhrnný přehled změn naleznete na webu MŠMT: edu.cz

Souhrnná informace k výsledkům PCR testů z 14.2.

zveřejněno 15.2.2022

Po včerejším testování máme 7 pozitivních záchytů - Stross 4 žáci a 1 pedagogický pracovník; Letohrad 1 žák; Uranie 1 žák.

Po rychlém trasování rizikových kontaktů jsou hygienou do karantény posíláni jen jednotlivci z rizikového kontaktu (zpravidla z okolních lavic, svačiny a z oběda. Aktuálně to vypadá, že do karantény nejde žádná celá třída. Žáci, kteří měli při kontaktu nasazenu roušku/respirátor nejsou do karantény posíláni, stejně tak žáci ve lhůtě 30 dnů od prodělaného Covidu.

Všichni rodiče pozitivně testovaných žáků jsou v tuto chvíli informováni (zpravidla telefonicky), stejně tak by měli být již informováni rodiče žáků posílaných do karantény z důvodu rizikového kontaktu.

Většinově bude karanténa nebo izolace nastavena do soboty 19. 2., vyčkejte prosím na individuální zprávu – v průběhu dne budeme vše administrativně zpracovávat a postupně posílat individuální informace do jednotlivých tříd s nařízenou karanténou a pokyny z hygieny. SMS zpráva z hygieny v minulých týdnech chodila se zpožděním, zpravidla až ve čtvrtek nebo pátek.

Pozitivita byla zachycena ve třídách Stross: PT, 6.B; Letohradská: 3.C; Uranie: 7.U. Několik dílčích karantén zůstává i v dalších třídách z průběhu minulého týdne a víkendu.

Pokud jsme Vás nekontaktovali, ale vaše dítě chodí do výše uvedené třídy, izolace nebo karanténa se Vašeho dítěte v danou chvíli netýká a dítě může zítra pokračovat v prezenční výuce ve škole - ale i v takovém případě je určitě namístě být opatrní a pečlivě sledovat zdravotní stav svých dětí, v případě jakýchkoli příznaků nemoci situaci prosím nepodceňte.

Tento týden do pátku 18. února ještě probíhá dotestovávání RAT antigenními testy těch příchozích žáků, kteří nebyli v pondělí ve škole a nesplňují platnou výjimku z testování. Od příštího týdne již plošné testování nebude probíhat.

Připomínka dalšího PCR testování 14.2.2022

zveřejněno 11.2.2022

Další termín školního PCR testování máme v pondělní 14. 2., výsledky testování budeme znát opět v úterý ráno. Ohledně pravidel testování se ještě pro tento týden nic nemění a platí tedy stejná opatření a výjimky. Viz zpráva z minulých týdnů a také níže.

Zároveň se v danou chvíli jedná o poslední testovací týden ve škole – aktuální opatření platí do 18. února 2022. Informace k provozu od 21. 2. zašleme v průběhu týdne.

Aktuální informace k provozu od 19.2.

Souhrnná informace k výsledkům PCR testů z 7.2.

zveřejněno 8.2.2022

Po včerejším testování máme 10 pozitivních záchytů - Stross 6 žáků; Letohrad 3 žáci; Uranie 1 žák.

Po rychlém trasování rizikových kontaktů jsou hygienou do karantény posíláni jen jednotlivci nebo skupinky žáků z rizikového kontaktu (zpravidla z okolních lavic, svačiny a z oběda, družiny). Aktuálně to vypadá, že do karantény nejde žádná celá třída. Žáci, kteří měli při kontaktu nasazenu roušku/respirátor nejsou do karantény posíláni, stejně tak žáci ve lhůtě 30 dnů od prodělaného Covidu.

Všichni rodiče pozitivně testovaných žáků jsou v tuto chvíli informováni (zpravidla telefonicky), stejně tak by měli být již informováni rodiče žáků posílaných do karantény z důvodu rizikového kontaktu. Většinově bude karanténa nebo izolace nastavena do soboty 12. 2., vyčkejte prosím na individuální zprávu – v průběhu dne budeme vše administrativně zpracovávat a postupně posílat individuální informace do jednotlivých tříd s nařízenou karanténou a pokyny z hygieny. SMS zpráva z hygieny v minulých týdnech chodila se zpožděním, zpravidla až ve čtvrtek nebo pátek.

Pozitivita byla zachycena ve třídách Stross: PT, 1.A, 2.A, 3.B, 6.B, 7.B; Letohradská: 1.L, 3.C, 7.L; Uranie: 4.U. Několik dílčích karantén zůstává i v dalších třídách z průběhu minulého týdne a víkendu.

Pokud jsme Vás nekontaktovali, ale vaše dítě chodí do výše uvedené třídy, izolace nebo karanténa se Vašeho dítěte v danou chvíli netýká a dítě může zítra pokračovat v prezenční výuce ve škole - ale i v takovém případě je určitě namístě být opatrní a pečlivě sledovat zdravotní stav svých dětí, v případě jakýchkoli příznaků nemoci situaci prosím nepodceňte.

Nadále platí:

 • Třídy, ve kterých bude v karanténě více než ¼ žáků, budou mít nastavenu od zítřka hybridní výuku (část dětí doma online, část ve škole prezenčně), v ostatních třídách probíhá prezenční provoz dle rozvrhu – informace o výuce vám předají třídní učitelé, případně je naleznete v Google učebnách předmětů.

 • Počítače k vypůjčení jsou k dispozici v budově Stross v kanceláři.

 • Potvrzení o negativním testu vydáváme na individuální vyžádání v kanceláři školy, děti si mohou pro potvrzení v průběhu dopoledne chodit samostatně. Jen upozorňujeme, že se nejedná o oficiální certifikát, pouze školní potvrzení.

 • Žáci v karanténě mají nárok na školní oběd, je možné jej vyzvedávat ve školní jídelně do krabičky, pokud nemáte zájem o školní oběd, je třeba si jej odhlásit.

Připomínka dalšího PCR testování 7.2.2022

zveřejněno 4.2.2022

Další termín školního PCR testování máme v pondělní 7. 2., výsledky testování budeme znát opět v úterý - poslední týdny výsledky přichází po osmé hodině ranní. Ohledně pravidel testování se oproti minulému týdnu nic nemění a platí tedy stejná opatření a výjimky. Viz zpráva z minulého týdne a také níže.

…………………………………………………………………….

Společně se žáky se testují zaměstnanci školy, testují se také osoby po prodělaném Covidu (více než 30 dnů, viz níže) a ukončeném očkování.

Od 31. 1. se NETESTUJÍ osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 v posledních 30 dnech a uplynula u nich doba nařízené izolace - lhůta se počítá od data provedení prvního pozitivního PCR testu. Pokud spadá Vaše dítě do této lhůty, pošlete prosím svým třídním učitelům potvrzení o provedeném pozitivním testu, případně ať potvrzení přinese dítě do školy v pondělí ráno. Pokud byl pozitivní PCR test proveden při našem školním testování, potvrzení nepotřebujeme.

Dále informujeme, že také od 31. 1. se osobám ve lhůtě do 30 dnů od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebude v tuto ochrannou lhůtu nařizovat karanténa - a to v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Toto platí za předpokladu, že dané osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a uplynula u nich nařízená izolace.

Obecně nadále platí:

 • Z důvodu snížení rizika případné nákazy doporučujeme nosit ochranu nosu a úst po celý pondělní den i v lavici. Toto doporučení platí také pro pedagogické pracovníky školy. Při nasazené roušce je riziko nákazy podstatně nižší a hygiena by měla tuto skutečnost při trasování také zohledňovat (budeme na hygienu v této otázce apelovat). Při svačině je vhodné sedět v lavici samostatně a dodržovat rozestup od ostatních. Ohledně roušek po celou dobu ve škole se jedná o doporučení, nikoli nařízení.

 • Prosíme o příchod do školy tak, aby se v 8,25 již mohlo ve třídě testování zahájit.

 • Když žák chybí při pondělním termínu testování, testuje se první den příchodu do školy hned ráno - v takovém případě vždy pouze antigenním testem, PCR není k tomuto k dispozici. Testuje se opět jen 1 x týdně.

 • PCR testujeme automaticky všechny přítomné žáky ve škole, kteří nesplňují některou z aktuálně platných výjimek - potvrzení o testu prováděném v odběrovém místě RAT ne starší 24 hodin/PCR ne starší 72 hodin; lhůta 30 dnů od Covidu. Pokud z nějakého důvodu nechcete své dítě testovat PCR, je možné individuálně také pokračovat v RAT antigenních testech, stejně, jako předešlé týdny. V takovém případě informujte svého TU. Případně při žádném testování je dle platné metodiky povinnost celodenního nošení ochrany nosu a úst v budově školy a striktní dodržování rozestupů, zákaz cvičení ve vnitřních prostorách a zákaz zpívání.

 • V pondělí ráno nabízíme testování také RAT antigenním testem všem žákům/třídám, které se vrací z karantény v předešlém týdnu z důvodu, abychom snížili riziko případného setrvání C+ dětí ve škole po pětidenní karanténě a zabránili řetězení další karantény pro danou třídu. Připomínáme, že dle platné metodiky je všem osobám po skončení pětidenní karantény nebo izolace doporučeno nosit roušku vždy po dobu dalších pěti dnů.

 • Prosíme, neposílejte do školy děti s příznaky jakékoliv nemoci, případné příznaky nemoci pro vyhlášení karantény se počítají vždy dva dny nazpět.

Souhrnná informace k výsledkům PCR testů z 31.1.

zveřejněno 1.2.2022

Po včerejším testování (31.1.) máme 20 pozitivních záchytů - Stross 11 žáků a 2 pedagogičtí pracovníci; Letohrad 7 žáků; Na Uranii nebyl zachycen žádný pozitivní případ testu.

Po trasování rizikových kontaktů jsou hygienou do karantény posíláni jen jednotlivci nebo skupinky žáků z rizikového kontaktu zpravidla z okolních lavic, svačiny a z oběda, aktuálně to vypadá, že do karantény nejde žádná celá třída, ze dvou tříd se ale jedná o větší skupinky žáků (7.A, 3.L). Žáci, kteří měli při kontaktu nasazenu roušku/respirátor nejsou do karantény posíláni, stejně tak žáci ve lhůtě 30 dnů od prodělaného Covidu.

Všichni rodiče pozitivně testovaných žáků jsou v tuto chvíli informováni (zpravidla telefonicky), stejně tak rodiče žáků poslaných do karantény z důvodu rizikového kontaktu. Většinově bude karanténa nebo izolace nastavena do soboty 5.2., vyčkejte ale prosím na individuální zprávu - do večerních hodin budeme vše administrativně zpracovávat a postupně posílat individuální informace do jednotlivých tříd s nařízenou karanténou a pokyny z hygieny. Systémy jsou ale stále přetížené - SMS zpráva z hygieny v minulých týdnech chodila se zpožděním, zpravidla až ve čtvrtek nebo pátek.

Pozitivita byla zachycena ve třídách Stross: 1.C, 2.B, 4.B, 4.D, 5.D, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A; Letohradská: 2.C, 3.C, 3.D, 3.L. (Několik dílčích karantén je ale ve třídách z průběhu minulého týdne a víkendu.)

Pokud jsme Vás nekontaktovali, ale vaše dítě chodí do výše uvedené třídy, izolace nebo karanténa se Vašeho dítěte v danou chvíli netýká a dítě může zítra pokračovat v prezenční výuce ve škole - ale i v takovém případě je určitě namístě být opatrní a pečlivě sledovat zdravotní stav svých dětí, v případě jakýchkoli příznaků nemoci situaci prosíme nepodceňte.

Třídy, ve kterých bude v karanténě více než ¼ žáků, budou mít nastavenu od zítřka hybridní výuku (část dětí doma online, část ve škole prezenčně), v ostatních třídách probíhá prezenční provoz dle rozvrhu – informace o výuce vám předají třídní učitelé, případně je naleznete v google učebnách předmětů. Počítače k vypůjčení jsou k dispozici v budově Stross v kanceláři. Žáci v karanténě mají nárok na školní oběd, je možné jej vyzvedávat ve školní jídelně do krabičky, pokud nemáte zájem o školní oběd, je třeba si jej odhlásit.

Nové výjimky z testování a karantény od 31.1.

zveřejněno 30.1.2022

Další termín školního PCR testování máme v pondělní 31. 1., výsledky testování budeme znát opět v úterý - poslední týdny výsledky přichází po osmé hodině ranní. Společně se žáky se testují zaměstnanci školy - testují se také osoby po prodělaném Covidu (více než 30 dnů, viz níže) nebo ukončeném očkování.

Od 31. 1. se nově NETESTUJÍ osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 v posledních 30 dnech a uplynula u nich doba nařízené izolace - lhůta se počítá od data provedení prvního pozitivního PCR testu. Pokud spadá Vaše dítě do této lhůty, pošlete prosím svým třídním učitelům potvrzení o provedeném pozitivním testu, případně ať potvrzení přinese dítě do školy v pondělí ráno. Pokud byl pozitivní PCR test proveden při našem školním testování, potvrzení nepotřebujeme.

Dále informujeme, že také nově od 31. 1. se osobám ve lhůtě do 30 dnů od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebude v tuto ochrannou lhůtu nařizovat karanténa - a to v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Toto platí za předpokladu, že dané osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a uplynula u nich nařízená izolace.

Obecně nadále platí:

 • Z důvodu snížení rizika případné nákazy doporučujeme nosit ochranu nosu a úst po celý pondělní den i v lavici. Toto doporučení platí také pro pedagogické pracovníky školy. Při nasazené roušce je riziko nákazy podstatně nižší a hygiena by měla tuto skutečnost při trasování také zohledňovat (budeme na hygienu v této otázce apelovat). Při svačině je vhodné sedět v lavici samostatně a dodržovat rozestup od ostatních. Ohledně roušek po celou dobu ve škole se jedná o doporučení, nikoli nařízení.

 • Prosíme o příchod do školy tak, aby se v 8,25 již mohlo ve třídě testování zahájit.

 • Když žák chybí při pondělním termínu testování, testuje se první den příchodu do školy hned ráno - v takovém případě vždy pouze antigenním testem, PCR není k tomuto k dispozici. Testuje se opět jen 1 x týdně.

 • PCR testujeme automaticky všechny přítomné žáky ve škole, kteří nesplňují některou z aktuálně platných výjimek - potvrzení o testu prováděném v odběrovém místě RAT ne starší 24 hodin/PCR ne starší 72 hodin; lhůta 30 dnů od Covidu. Pokud z nějakého důvodu nechcete své dítě testovat PCR, je možné individuálně také pokračovat v RAT antigenních testech, stejně, jako předešlé týdny. V takovém případě informujte svého TU. Případně při žádném testování je dle platné metodiky povinnost celodenního nošení ochrany nosu a úst v budově školy a striktní dodržování rozestupů, zákaz cvičení ve vnitřních prostorách a zákaz zpívání.

 • V pondělí ráno nabízíme testování také RAT antigenním testem všem žákům/třídám, které se vrací z karantény v předešlém týdnu z důvodu, abychom snížili riziko případného setrvání C+ dětí ve škole po pětidenní karanténě a zabránili řetězení další karantény pro danou třídu. Připomínáme, že dle platné metodiky je všem osobám po skončení pětidenní karantény nebo izolace doporučeno nosit roušku vždy po dobu dalších pěti dnů.

 • Prosíme, neposílejte do školy děti s příznaky jakékoliv nemoci, případné příznaky nemoci pro vyhlášení karantény se počítají vždy dva dny nazpět.


Souhrnná informace k výsledkům PCR testů z 24.1.

zveřejněno 25.1.2022

Po včerejším testování máme 44 pozitivních záchytů - Stross 32 žáků a 2 pedagogičtí pracovníci; Letohrad 9 žáků a 1 pedagog; Na Uranii nebyl zachycen žádný pozitivní případ testu. Velká část pozitivních žáků má opakovanou pozitivitu v posledních 2-3 týdnech, kdy se vraceli po izolaci, celkem se takto jedná o 11 žáků z 41 pozitivních, nových C+ případů máme tedy celkem 30, což je podobné číslo, jako minulý týden.

Hygiena se po minulém týdnu vrací k trasování opravdu rizikových kontaktů a do karantény tak budou posíláni jen jednotlivci nebo skupinky žáků z rizikového kontaktu zpravidla z okolních lavic a z oběda, výjimečně budou v karanténě celé třídy tam, kde nebyly nošeny roušky po celé včerejší dopoledne – prozatím to vypadá na 2 třídy. Žáci, kteří měli při kontaktu nasazenu roušku/respirátor nejsou do karantény posíláni.

Všichni rodiče pozitivně testovaných žáků jsou v tuto chvíli informováni (zpravidla telefonicky), stejně tak rodiče žáků poslaných do karantény z důvodu rizikového kontaktu. Většinově bude karanténa nebo izolace nastavena do soboty 29.1., vyčkejte ale prosím na individuální zprávu - do večerních hodin budeme vše administrativně zpracovávat a postupně posílat individuální informace do jednotlivých tříd s nařízenou karanténou a pokyny z hygieny. Systémy jsou ale přetížené a aktuálně máme výpadky ve škole online, ze které generujeme veškerá data pro hygienu. Také SMS zpráva z hygieny v minulém týdnu chodila se zpožděním, zpravidla až ve čtvrtek.

Pozitivita byla zachycena ve třídách Stross: 2.A, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 6.A, 6.B, 7.A, 7.C, 9.B, 9.A; Letohradská: 2.C, 2.D, 3.D, 3.L, 4.L, 5.L, 9.L .

Pokud jsme Vás nekontaktovali, ale vaše dítě chodí do výše uvedené třídy, izolace nebo karanténa se Vašeho dítěte v danou chvíli netýká a dítě může zítra pokračovat v prezenční výuce ve škole - ale i v takovém případě je určitě namístě být opatrní a pečlivě sledovat zdravotní stav svých dětí, v případě jakýchkoli příznaků nemoci situaci prosíme nepodceňte.

Třídy, ve kterých bude v karanténě více než ¼ žáků, budou mít nastavenu od zítřka hybridní výuku, v ostatních třídách probíhá prezenční provoz dle rozvrhu – informace o výuce vám předají třídní učitelé. Počítače k vypůjčení jsou k dispozici v budově Stross v kanceláři. Žáci v karanténě mají nárok na školní oběd, je možné jej vyzvedávat ve školní jídelně do krabičky, pokud nemáte zájem o školní oběd, je třeba si jej odhlásit.

Informace o systému testování ve škole a anketa zveřejněno 20.1.2022

V tomto týdnu se na nás obrátilo několik z Vás k vysvětlení způsobu plošného testování a s tím související vyhlašování karantén a izolací pro jednotlivce nebo celé třídy. Někteří se vyjádřili s žádostí o návrat k testování pouze antigenními testy (RAT - Rychlý Antigenní Test) a přestat ve škole testovat RT-PCR metodou. Předpokládám, že si tuto otázku pokládá více z Vás, níže se pokusím tedy vysvětlit veškeré souvislosti a možnosti testování.

Zároveň nás bude zajímat Váš názor na testování ve škole - prosíme o vyplnění rychlé ankety pod odkazem na konci textu, před vyplněním ankety si prosím text přečtěte.

 1. Plošné testování ve školách (RAT nebo RT-PCR)

Aktuálně platí povinné testování ve školách v období od listopadu do konce února. Od 17.1. se testuje jednou týdně. Školy testují antigenními nebo PCR testy - v naší škole jsme za podpory MČ přešli na PCR testy se závazným termínem do konce února. Školy mají totiž možnost v tomto období testovat buď antigenními testy nebo PCR metodou, jedno nebo druhé, což je také vázáno rozpočtovým opatřením - buď škola dostává antigenní testy z centrální dodávky MŠMT nebo dostane finanční dotaci na zajištění PCR testů. V období do února 2022 je formálně pro školu nemožné udělat změnu z PCR na antigenní testy. V současné době o tom probíhá komunikace mezi MČ a MŠMT, není ale zřejmé, zda bychom dostali finanční dotaci i na antigenní testy nebo zda bychom mohli být zařazeni zpět do dodávky antigenních testů z centrálního skladu (což by zároveň znamenalo ztrátu nároku na proplácení PCR testů).

Nadále také platí, že pokud z nějakého důvodu nechcete své dítě testovat PCR, je možné individuálně také pokračovat v AG testech, stejně, jako předešlé týdny. V takovém případě informujte svého TU. Případně, pokud testování úplně odmítáte, je pro žáka povinnost celodenního nošení ochrany nosu a úst v budově školy a striktní dodržování rozestupů, zákaz cvičení ve vnitřních prostorách, zákaz zpívání, stravování u samostatného stolu.

 1. Proč testujeme RT-PCR - pro a proti

K přechodu na PCR testování jsme se rozhodli především z důvodu přesnějších výsledků a větší spolehlivosti těchto testů oproti těm antigenním, které nám přibližně v 1/4 případů ukazovaly falešnou pozitivitu, jak je to s falešnou negativitou se můžeme jen domnívat. Rozhodující byl faktor ochrany zdraví žáků a jejich rodin s tím, že máme minimálně jednou za týden poměrně vysokou jistotu v tom, jak je Covid ve škole nebo v jednotlivých třídách rozšířen, antigenní testování tuto jistotu neposkytují.

PRO: spolehlivost testů, vysoká míra jistoty o reálném stavu šíření Covidu ve třídě

PROTI: zvýšené riziko karantén na začátku týdne

 1. Antigenní testování (RAT) - pro a proti

Antigenní testy používáme v průběhu týdne pro žáky a zaměstnance, kteří nejsou přítomni při pondělních PCR testech, používáme je také pro třídy před společnými akcemi tam, kde je to vyžadováno. Od úterý 18.1. je automaticky používáme také při návratu celých tříd z pětidenní karantény. Pokud bude den návratu pondělí, budou mít děti z těchto tříd dva testy - antigen s rychlým výsledkem a PCR s výsledkem druhý den. Snížíme tak riziko, že ve třídě zůstane dítě s Covidem, určité riziko ovšem z důvodu určité nespolehlivosti antigenních testů vždy zůstane. Jako škola nemáme prostředky na financování antigenních testů do všech tříd, použijeme je tedy nyní jen u těch tříd, které se vrací z karantény. Z naší zkušenosti uvádím, že máme při při použití PCR testů i o více než 50 % vyšší úspěšnost v počtu pozitivních záchytů.

PRO: rychlý výsledek a prvotní “filtr” potencionálně pozitivních žáků, nižší pravděpodobnost karantény dalších jednotlivců nebo celé třídy

PROTI: výrazně nižší spolehlivost, riziko pokračování pozitivního žáka ve výuce, při pozdějším rozvinutí nemoci karanténa v průběhu týdne.

 1. Vyhlašování karantény

Karanténa je vyhlašována po zjištění pozitivity u žáka nebo pedagoga školy, který byl v rizikovém kontaktu s ostatními osobami ve škole, a to až 48 hodin před pozitivním testem nebo prvními příznaky nemoci. Pozitivita je zjištěna buď při plošném školním testování nebo často také mimo školu (v rodině, na kroužku apod.).

Karanténu vždy vyhlašuje hygiena, jako škola pouze hygieně telefonicky popisujeme reálný průběh výuky a kontaktů ve třídě tak, jak nám je sdělí vyučující a děti ze třídy. Nemáme přímý vliv na to, zda a pro kolik dětí bude karanténa vyhlášena. Následně hygieně přes portál CFA poskytneme kontaktní údaje na rodiče žáků s rizikovým kontaktem, které hygiena následně kontaktuje přes SMS. V minulém týdnu toto fungovalo bez problémů, tento týden s nárůstem případů celkově i ve společnosti má v tomto hygiena určité zpoždění - SMS z tohoto týdne mnohdy začaly chodit až dnes.

S příchodem varianty omikron se i nám v tomto týdnu rapidně zvýšil záchyt pozitivity ve škole a s tím spojené karantény často i celých tříd. Nevýhoda PCR testů je v pozdějším termínu získání výsledků, v praxi to tedy znamená, že děti mohou být v pondělí ve třídě s potenciálně nakaženým spolužákem, pokud je tento kontakt hygienou vyhodnocen jako rizikový, je vyhlášena karanténa. Právě z tohoto důvodu velmi doporučujeme nošení roušek a respirátorů po celý pondělní den.

Zde je třeba uvést, že hygiena poslední dva týdny dle jejího interního pokynu postupovala tak, že prakticky automaticky zavírala rovnou celé třídy při i jen jednom pozitivním záchytu ve třídě, neřešila blízké kontakty, ale jen skutečnost, že ve třídě byly děti (třeba jen při svačině) bez roušek. Postup zdůvodňují právě omikronem. Tento postup je ale v určitém rozporu s platnou a zveřejněnou metodikou, kde je popsán rizikový kontakt do vzdálenosti 1,5m, trvající déle než 5 min. a bez roušky/respirátoru (takto hygiena postupovala ještě v prosinci). Tento rozpor v postupu se již řeší i na úrovni MŠMT a na příští týden by to snad již mělo být vyjasněné. Věřím, že hygiena od příštího týdne bude opět posuzovat jen blízké rizikové kontakty.

Vypadá to, že celkově se pohled na epidemii ve společnosti posouvá od obav z nákazy k obavám z častých karantén. Jednoznačně školní PCR testy zaručují validní informaci o Covidu ve škole, antigenní testy toto nezaručují. Nyní nás čeká několik týdnů nárůstu případů v celé ČR, ostatně již tyto dny tomu odpovídají. Většímu počtu karantén se tak zřejmě nevyhneme. Vím, že některé děti nebo třídy mají karantény opakované, což je nepříjemné. Jako škola se pokusíme na situaci reagovat, zajímá nás ale i to, jak o testování přemýšlíte vy rodiče, proto prosím vyplňte anketu pod odkazem: https://forms.gle/qmVJZN543T4wxuVq8 .

zveřejněno 11.1.2022, akt. 17.1.2022

Od 17.1. se případná preventivní karanténa týká všech osob, tedy i těch po ukončeném očkování nebo ve lhůtě 180 dnů od prodělaného Covidu. Testování ve škole se mění na 1 x za týden i v případě provedení RAT testu (rychlého antigenního testu).

Od 11. 1. 2022 se mění metodiky hygieny k zjišťování rizikových kontaktů a vysílání žáků/tříd do karantény. Také se mění podmínky samotné karantény a izolace.

  • Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám, které mají pozitivní AG test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň příznaky onemocnění covid-19, a to v délce min. 5 dnů.

  • Karanténa je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém kontaktu, a to v délce 5 dnů.

  • Karanténa se nenařizuje osobám, které mají očkování, nebo prodělaly covid-19 v posledním půl roce, s tím, že se zvažuje toto upravit jinak od 17. 1., o čemž vás budeme informovat.

Izolace se ukončí (platné od 11.1. – nikoli zpětně již nařízeným izolacím a karanténám) osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení „ukončovacího“ RT-PCR testu; osobě, která podstoupila na základě pozitivního výsledku antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, izolace se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2; u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu;

Osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace všude i nad rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest.

Karanténa se ukončí osobě s nařízenou karanténou nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény; osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény všude i nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace.

Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před provedením testu. V prostředí škol je za rizikový kontakt považována osoba, která:

 • měla s pozitivně testovaným fyzický kontakt bez použití respirátoru,

 • měla s pozitivně testovaným kontakt tváří v tvář ve venkovním či vnitřním prostředí nebo s ním pobývala v jedné uzavřené místnosti: ve vzdálenosti menší než 1,5m, po dobu minimálně 5 minut, bez použití respirátoru.

S ohledem na již převažující variantu omikron v ČR se nově také při rizikovém kontaktu výše (ve škole zpravidla svačiny, výuka, tělocvik apod. bez roušek) nařizuje hygienou karanténa celé třídě zpravidla automaticky (změna oproti jmennému trasování nejbližších kontaktů v minulých týdnech), kromě očkovaných dětí nebo po prodělaném covidovém onemocnění (tyto výjimky zatím platné do 16.1.).

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Metodicky_pokyn_KHS_karanteny_izolace_11-16012022.pd