pravidla distanční výuky

Hybridní výuka

zveřejněno 3.12.2021

V současné době jsou dílčí karantény ve třídách napříč ročníky a budovami poměrně časté, v některých třídách dokonce opakované i v několika týdnech. V takových případech nastavujeme distanční výuku hybridní formou, kdy se snažíme umožnit žákům doma připojení přímo do hodin většiny předmětů, nebo alespoň těch hlavních, zároveň jim dáváme podporu přes Google učebny nebo sdílené disky.

Dle metodiky MŠMT mají školy povinnost zavádět distanční výuku při karanténě nadpoloviční většiny třídy, my ji zavádíme již při absenci čtvrtiny třídy (často i nižší). Je nám jasné, že tento způsob výuky není ideální ani pro děti doma, ani pro děti ve škole, je také náročnější na přípravu. Je to ale příležitost udržet určitou kontinuitu vzdělávání, což je samo o sobě velmi důležité. Děkuji učitelům, že se takto snaží žáky podporovat, stejně tak rodičům, že dokáží na tyto změny rychle reagovat.

V době výskytu Covidu ve třídě respektujeme i preventivní absenci žáků, kteří (např. kvůli rizikovým osobám ve společné domácnosti) zůstávají v daných dnech doma, i když nejsou přímo v karanténě nebo izolaci. Zde je ale třeba uvést, že i tuto absenci je potřeba řádně omlouvat a že se tato možnost vztahuje pouze na období, kdy jsou právě někteří jiní žáci ze třídy v karanténě nebo izolaci.

Obecně se snažíme rodiče informovat o všech aktuálních případech karantén, které se třídy jejich dětí přímo týkají. Ve spolupráci s hygienou, proaktivním přístupem rodičů a pedagogů, se nám zpravidla daří rychle reagovat. Je ale také množství izolací a karantén, ke kterým dochází při předchozí absenci dítěte ve škole, kdy tato skutečnost na třídu nemá žádný vliv. O těchto situacích se často dozvídáme s velkým zpožděním nebo i vůbec - o těchto případech tedy zpravidla rodiče ve třídě neinformujeme.

Školní pravidla pro distanční výuku

zveřejněno 1.9.2021

Od školního roku 2020/21 je při nutnosti nastavení distančního vzdělávání ve škole účast na takovéto výuce pro žáky povinná. Zároveň při distanční výuce platí veškerá práva a povinnosti žáků, rodičů a pedagogů vyplývající z platného školní řádu. Je tedy důležité si uvědomit, že veškeré situace, které se mohou v průběhu distanční výuky stát, se následně řeší v kontextu školního řádu jako při běžné prezenční výuce. Za porušení pravidel nastavených ve školním řádu tak i při distanční výuce hrozí žákům výchovné postihy.


Obecně školní řád naší školy dokáže distanční výuku obsáhnout svými stávajícími ustanoveními. Jelikož je ovšem při distanční výuce nastaveno specifické prostředí, uvádíme níže nejdůležitější analogicky používaná pravidla k lepšímu porozumění:


 1. Veškeré aplikace, které škola k distanční výuce používá (zpravidla Google aplikace MEET a Učebna), jsou na základě platné smlouvy nebo zakoupením školní licence v užívání naší školy. Tyto aplikace jsou používány ke sdílení vzdělávacího obsahu určeného vyučujícím dané hodiny. Žáci tak tyto aplikace používají výhradně ke vzdělávacím nebo studijním účelům.

 2. Veškeré sdílení obsahu a nastavení možnosti textové komunikace (chat) při distanční výuce je v pravomoci vyučujícího, žáci tak mohou sdílet své materiály pouze po předchozím výslovném souhlasu vyučujícího. Žáci sdílí pouze takový obsah, který souvisí s probíhající výukou a splňuje obecné etické normy - především není vulgární, urážlivý nebo poškozující kohokoliv jiného. Sdílení nevhodného nebo nevyžádaného (spamového) obsahu je vnímáno jako porušení školního řádu.

 3. Při probíhající online hodině se žáci plně soustředí na výuku, používají pouze takové aplikace, které jim vyučující určí. Žáci používají v danou chvíli pouze zařízení, kterým jsou připojeni k online hodině (zpravidla ntb, PC, tablet, chytrý telefon) - pokud tedy vyučující neurčí jinak, jsou veškerá další případná žákova zařízení vypnuta. Také svou webovou kameru a mikrofon žáci zapínají/vypínají na výzvu vyučujícího.

 4. Do školních aplikací k distanční výuce se připojujeme výhradně přes školní účet v doméně @zsstross.cz, je zakázáno sdílet své přihlašovací údaje a odkazy k připojení do těchto aplikací (především Meet a Učebna). Pokud by kdokoli sdílel přihlašovací údaje a odkazy mimo školní doménu @zsstross.cz, bude to považováno za narušování bezpečného prostředí výuky a zasahování do osobních práv všech, kteří se online výuky účastní.

 5. Stejně jako ve škole je i při distanční online výuce zakázáno pořizování obrazových, zvukových a jiných záznamů probíhající výuky bez výslovného souhlasu všech zúčastněných. Porušení tohoto pravidla je považováno za hrubé porušení školního řádu. Pokud by takový záznam byl dokonce dále zveřejněn (např. na sociálních sítích), může to být považováno za kyberšikanu ze všemi právními důsledky.

 6. Před každou online hodinou si žáci připraví své pracovní místo, veškeré učební materiály k danému předmětu, blok nebo sešit a psací potřeby. Je dobré vyzkoušet a nastavit si webovou kameru tak, aby nám bylo vidět do obličeje, dále si zkontrolovali vše, co kamera také zabírá. Úplně stejně jako ve škole dbáme na to, jak jsme upravení. Svačiny a osobní hygienu řešíme o pauzách mezi hodinami. Pokud se z neodkladných důvodů potřebuji z průběhu hodiny vzdálit, zeptám se vyučujícího například zprávou v chatu.


Bezpečné vysílání v bodech

 • k online přenosu používáme školní Google Meet (z balíčku školních Google aplikací pro vzdělávání)

 • všichni účastníci setkání jsou přihlášeni školními @zsstross.cz účty (do setkání není povolen vstup osobám bez @zsstross.cz účtu)

 • promýšlejte jakým způsobem sdílíte obrazovku, vyberte takovou možnost (celá obrazovka, okno, karta chromu), která vám umožní sdílet opravdu jen to, co sdílet potřebujete

 • pravidelně měníme odkazy na Meet setkání, odkaz zůstává pro žáky skrytý až do začátku hodiny, viz návod pod tímto odkazem https://docs.google.com/document/d/1PsOOeRCVSeZsF3kAQ6JDr3yR7_b1i3__8_vPanzqQ-o/edit?usp=sharing

 • vyučující obeznámí žáky s pravidly online setkávání.

 • vyučující monitoruje chat v Meetu (pokud je chat povolený) a případné porušení pravidel zapisuje do Školy online (poznámka do třídní knihy)


BODY


 • V Meetu sdílíme pouze obsah k výuce. To platí pro mikrofon, video i chat.

 • Při hodině se soustředíme pouze na Meet, a instrukce učitele. Máme spuštený pouze Meet a Učebnu.

 • Mobilní telefon používáme pouze po vyzvání učitele.

 • Na Meet se připojujeme přes školní účet.

 • Školní účet a školní aplikace používáme pouze pro plnění úkolů a online výuku.

 • V online výuce platí stejná pravidla chování, která jsou uvedena ve školním řádu. Při jejich porušení následují stejné postihy, jako při porušení pravidel přímo ve škole. (poznámka, napomenutí TU, ředitelská dutka, dvojka z chování, trojka z chování...)SPECIFICKY ZAKÁZÁNO


 • pořizování obrazových, zvukových a jiných záznamů výuky bez souhlasu vyučujícího.

 • sdílení studijních materiálů, odkazů a elektronických zdrojů mimo prostřed G. učebny.

 • sdílení hesel a emailových adres dalším osobám. (svoje údaje i údaje svých spolužáků)

 • používání a spuštění na pozadí jiných aplikací než Meet a učebna během hodiny (pokud učitel specificky nezadá práci v jiné aplikaci)


Chování v Google Meet

GOOGLE MEET I GOOGLE CLASSROOM SLOUŽÍ VÝHRADNĚ KE STUDIJNÍM ÚČELŮM A NA CHOVÁNÍ NA NICH JE (nebo alespoň může být) NAHLÍŽENO STEJNĚ JAKO NA CHOVÁNÍ VE ŠKOLE.

Proto Vás vyzývám, abyste tyto platformy využívali výhradně ke studijním účelům a ne například k:


a) sdílení nevhodného obsahu (rozumějte jakýkoli obsah, který nepatří do výuky ve škole)

b) domlouvání osobních volnočasových aktivit (jako je například hraní her)

c) spamování (tedy nevyžádané sdělování informací, které nesouvisí s probíraným tématem)

d) urážení kohokoli z přítomných ale i nepřítomných


Zároveň respektujte školní řád a základy bezpečného chování na internetu.

ZAKÁZÁNO JE:

A/ ZAZNAMENÁVAT = nahrávat PRŮBĚH ONLINE VÝUKY BEZ SOUHLASU VŠECH ZŮČASTNĚNÝCH (vyučujícího i žáků) a to ani pro osobní potřebu dalšího studia.

B/ SDÍLENÍ ODKAZU na Google meet nebo jakýchkoliv dalších přístupových údajů k vaším účtům nebo výukovým materiálům jiným- rozuměj cizím osobám, které nepatří do výuky.

( tím se myslí hlavně přístupová hesla k vašim účtům, účtům na škole online ale i přístupová hesla k jednotlivým GC)