Informace k školnímu roku 2024/2025

Harmonogram školního roku 2024-2025

první pololetí 2. 9. 2024  -  31. 1. 2025

druhé pololetí 1. 2. 2025  -  27. 6. 2025

Prázdniny

Podzimní 28. 10. - 1. 11. 2024  (31. 10. a 1. 11. ředitelské volno)
Vánoční 23. 12. 2024 - 2. 1. 2025  (návrat do školy v pondělí 6. 1. 2025)
Pololetní 31. 1. 2025
Jarní - P7 17. – 21. 2. 2025
Velikonoční 17.  - 21. 4. 2025
Letní 28. 6. - 1. 9. 2024 (škola začne v pondělí 2. 9. 2024)

ředitelská volna: 31. 10. a 1. 11. 2024 (navazuje na podzimní prázdniny)
9. 5. 2025 
dále dle aktuálních potřeb

Dny otevřených dveří: naleznete ZDE  (aktuální termíny budou zveřejněny na podzim 2024);
Těšíme se na školu (budoucí prvňáci) červen 2025

třídní schůzky:    2. 9. září 2024  (1. třídy)
10. 9. září 2024 (2. - 9. třídy) - proběhne také první schůze spolku rodičů
listopad 2024, duben 2025 (dle rozpisu jednotlivých tříd, 2. stupeň zároveň konzultace)

tripartity v 1. a 3. čtvrtletí - tj. cca listopad 2024 a duben 2025 dle rozpisu

pedagogické rady Stross: 12. 11. 2024, 21. 1. 2025, 8. 4. 2025, 17. 6. 2025

  Uranie: 13. 11. 2024, 22. 1. 2025, 9. 4. 2025, 18. 6. 2025

  Letohradská: 14. 11. 2023, 23. 1. 2025, 10. 4. 2025, 19. 6. 2025

rozvrh tříd - viz škola online, zveřejněno od 1. 9. 2024


Budova školy je otevřena od 6,30 pro potřeby školní družiny. Služba v recepci STROSS je zajištěna v čase od 7,30 do 21,00 (v pátek do 19,00), v ostatních časech je vchod do školy uzamčen. Služba v recepci LETOHRAD je zajištěna v čase od 8,15 do 18,00, v ostatních časech je vchod do školy uzamčen a používají se čipy nebo zvonky s elektronickým otevíráním dveří. V budově URANIE používáme pouze zvonky               s elektronickým otevíráním dveří.

Ráno je škola pro volný vstup žákům otevřena od 8,10 do 8,25. Žáci opouští školu bezprostředně po skončení výuky/oběda/družiny/zájmového kroužku.

Začátek výuky v 8,30

Vyučovací hodiny:

0.  0740- 0825

1.  0830- 0915

2. 0925- 1010

3. 1030- 1115

4. 1125- 1210

5. 1220- 1305

6. 1315- 1400

7. 1405- 1450     (v případě obědové pauzy je čas zkácen do 14:35 , kdy začíná 8. hodina)

8. 1455- 1540     (při zkrácené obědové pauze čas 14:35 - 15:20)

9. 1545- 1630      (při zkrácené obědové pauze čas 15:25 - 16:10)

Aktuální rozvrh své třídy sledujte na aplikaci Škola online.

Webové rozhraní WWW.SKOLAONLINE.CZ, v rámci kterého mají rodiče přístup k evidenci docházky svého dítěte, ke školním akcím a k žákovské knížce, je OFICIÁLNÍM A ZÁVAZNÝM KOMUNIKAČNÍM KANÁLEM ŠKOLY.

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA zůstává v papírové podobě pouze pro 1.roč., pro vyšší ročník plní funkci oficiálního zápisníku pro omlouvání nepřítomnosti ve škole a další sdělení.

Pravidelně také sledujte webové stránky školy WWW.ZSSTROSS.CZ, na kterých se objevují veškeré aktuální informace o dění na naší škole a ve třídách Vašich dětí, jsou zde také umístěny ke stažení potřebné tiskopisy a další důležité dokumenty.

Rozšiřující informace a zajímavosti naleznete  také na FB profilu školy WWW.FACEBOOK.COM/ZŠ-Strossmayerovo-náměstí.

Využíváme školní doménu zsstross.cz pod společným Google prostředím. Školní emaily tak využívají gmailové rozhraní a ve své školní doméně můžeme využívat veškeré Google aplikace určené pro vzdělávání a formuláře včetně sdílených dokumentů a kalendářů s neomezeným úložištěm.

Ze strany Google se jedná o speciální sérii aplikací určenou pro školní prostředí (Google Suite for Education). Díky tomu máme k dispozici i speciální aplikace jako např. Google učebnu. Navíc můžeme     na všech účtech nastavovat různá práva (a omezení) přístupu, což je užitečné zejména při vytváření žákovských účtů, které využíváme v některých předmětech.

Sdílené Google prostředí je podporováno ve všech zařízení kdekoliv, kde je internetové připojení                   a smluvně splňuje závazky k ochraně osobních údajů – GDPR.

Třídnická hodina je pevně zařazena k rozvrhu hodin od prvního do devátého ročníku, zpravidla se jedná      o první pondělní hodinu. Jde o prostor pro pravidelné, nerušené setkání třídního učitele se svojí třídou. Náplní těchto hodin by měl být především rozvoj sociálních dovedností žáků, práce se skupinovou dynamikou třídy – rozvojem třídního kolektivu a zaměření na vztahy mezi žáky. Takto zaměřené třídnické hodiny mají v sobě značný preventivní potenciál. Pokud totiž vytvoříme pro žáky pravidelný prostor pro sdělování svých názorů, toho co se jim ve třídě líbí, daří, s čím jsou spokojeni a naopak, můžeme jako učitelé podchytit a často i vyřešit řadu problémů, které jinak mohou přerůst do značných rozměrů.

V rámci veškerých plateb preferujeme bezhotovostní převody finančních obnosů. Platby týkající se školní jídelny a stravování zasílejte na účet 51-2509870227/0100 – KB, platby týkající se školní družiny a kroužků na účet: 107-8147460227/0100 – KB, platby týkající se školy, pracovních sešitů, škol v přírodě a další na účet: 51-2509820297/0100 – KB

Přičemž u všech plateb je nutné uvést správný specifický a variabilní symbol, z důvodu jednoduššího dohledání platby doporučujeme také uvádět jméno žáka/žákyně a účel platby do zprávy pro příjemce.

Specifický symbol: symbol účelu platby (zadáván dle potřeby)

Variabilní symbol: symbol identifikace plátce (je tvořen rokem nástupu dané třídy žáka/žákyně do               1. ročníku, další číslo je označení třídy (analogicky A=1, B=2, C=3…), poslední dvojčíslí je číslo v třídním výkazu daného žáka (viz např. vysvědčení). Variabilní symbol má tedy vždy 7 čísel.


Aktuální informace o činnosti ŠD (provoz, kroužky, výlety apod.) sdělí paní vychovatelky v rámci třídních schůzek. Další informace naleznete také na webu školy v záložce školní družiny.


Veškeré informace týkající se stravování ve školní jídelně a aktuální ceny obědů najdete na našich webových stránkách v odkazu školní jídelna. I v letošním školním roce bude na naší škole realizován program školního mléka a ovoce do škol, výdej bude probíhat v dané termíny o velkých přestávkách.

 Cena oběda se oproti loňskm zvedá o jednotky korun: Pt,1.- 4.roč. 34,- ; 5.- 8.roč. 37,-;  9.roč. 40,-.  Preferujeme zálohové platby uhradit bankovním převodem na účet školní jídelny:

Jídelna STROSS      51-2509870227/0100 – KB s uvedením přiděleného VS.

Jídelna Letohrad 107-8147650207/0100  - KB s uvedením přiděleného VS

ISIC Školák je český název pro mezinárodní průkaz ISIC Scholar. ISIC Školák je průkaz určený žákům základních škol a je vydáván, stejně jako standardní ISIC, světovou organizací ISIC Association pod záštitou UNESCO a je mezinárodně platný ve 127 zemích. Všichni držitelé tohoto průkazu mohou tedy využít stejných výhod jako držitelé průkazu ISIC.

Školní průkaz ISIC Školák vydává přímo naše škola a má víceletou platnost (až pět let). Platnost začíná vždy v září a je omezena délkou docházky na školu: žák v první třídě tedy bude mít ISIC až do konce páté třídy, deváťák jen na rok. Cena průkazu činí 250,-Kč.

Na průkaz ISIC je možné nechat si nahrát výdej obědů i vstup do budovy školy, nahrazuje tak klasické čipy.

Pokud máte o ISIC Scholar kartu zájem, vyzvedněte si papírovou žádost v recepci nebo sekretariátu školy (případně si ji stáhněte z webu), vyplňte, přiložte pasovou fotografii dítěte a odevzdejte zpět do školy. Máte také možnost vše vyplnit a naskenované včetně .jpg fotografie odeslat na pro tuto příležitost zřízený email isic@zsstross.cz.

Prosíme, prostudujte úplné znění Školního řádu a Pravidel pro hodnocení, které jsou zveřejněny na webu školy v záložce „dokumenty“. 

Práva rodičů a  zákonných zástupců (§ 21  odst 2, Zák. č. 561/2004 Sb.v platném znění)

1. Rodiče a zákonní zástupci mají právo:

2. Rodiče a zákonní zástupci mají povinnost: