O Letohradském programu...

O Letohradském programu inspirovaném intuitivní a waldorfskou pedagogikou

„Děti jsou od přírody zvědavé, kreativní, aktivní, otevřené, ale také zranitelné. Dokud jsou v tomto stavu, mohou se rozvíjet a plně využít svůj potenciál. Opravdová setkání se také dějí jen tehdy, pokud jsme v tomto stavu. Pokud jsme takto otevření a zranitelní, prožíváme život naplno. Díky komunikaci a mezilidskému kontaktu ve společenství si užíváme skutečné kvality života. Děti usilují o tuto životní kvalitu. Pokud já jako dospělý chci pomoci dětem, aby rozvinuly svůj plný potenciál, tak je důležité, abych já sám byl otevřený a zranitelný. Pokud vyměním stav vnitřní otevřenosti a zranitelnosti za něco jiného, pak pozastavím svůj osobní rozvoj. Děti nás neustále provokují, a tím poukazují na naše omezení, na to, že jsme se v určitém smyslu přestali rozvíjet. Překonat své hranice pak ale musím sám, bez vnější pomoci.

Jak zlepšit situaci naší i našich dětí? V intuitivní pedagogice se cvičíme a hrajeme si, abychom se vrátili do stavu vnitřní otevřenosti. Přitom na jedné straně zažíváme pravé společenství a na druhé straně nacházíme i cestu k sobě samým, začínáme intenzivněji vnímat své nedostatky a bloky – aniž bychom se cítili ohroženi. Při odstraňování našich bloků nám pomáhají rozhovory, ve kterých zbavujeme své běžné uvažování tendence neustále všechno hodnotit a pomalu si osvojujeme schopnost myšlení ve fenoménech. Postupně překonáváme staré vzorce chování, překonáváme své vnitřní konflikty. Je velmi napínavé změnit jediného člověka, kterého mohu změnit – sám sebe. Pokud to činím, začnou děti více věřit ve svou vlastní budoucnost.“

Dieter Schwarz

V roce 2013 vznikla díky úsilí rodičů zajímajících se o waldorfskou pedagogiku první třída při ZŠ STROSS s waldorfskými prvky v budově v Letohradské ulici. Každým rokem se pak otevírá vždy další nová první třída a my tak rosteme spolu s našimi dětmi. V průběhu prvního školního roku jsme začali stále více zabývat tzv. intuitivní pedagogiku, kterou rozšířil především Pär Ahlbom, učitel, hudebník a zakladatel vyhlášené svobodné školy Solvik ve Švédsku.

Intuitivní pedagogika je terapeutická, pracuje se strachy, bloky a s vnitřním konfliktem. Přirozeně se otevírá radost, spontánnost, hravost, kreativita, soustředění a komunikace, což jsou základní projevy působení talentu v praktickém životě. Probuzením a oživením těchto projevů můžeme zažít celistvější pohled na své schopnosti, pocit sebeuvědomění a důvěry v sebe sama. Základem intuitivní pedagogiky je být stále otevřený a dovolit si mít a prožívat své emoce. Je kladen důraz jak na práci s jednotlivcem, tak na propojování celé skupiny. Sociální aspekt je podporován vytvářením vztahů na úrovni komunity. Učitelé znají domácí prostředí dítěte a mají s rodiči úzký vztah.

Učitelé vycházejí z osnov waldorfské pedagogiky, které přizpůsobují potřebám aktuální skupiny žáků. Celostní přístup podporuje rozvoj myšlení, cítění a vůle. Výuka probíhá zpravidla ve čtyř-týdenních epochách, které jsou doplněny pravidelnými hodinami hudby, eurytmie a cizích jazyků (angličtina od první třídy). Dostatek prostoru je věnováno také výuce umění a řemesel. Jeden den v týdnu tráví žáci v přírodě, nebo mimo budovu školy.

Děti nejsou ve třídách letohradského programu známkovány , vysvědčení dostávají dvakrát ročně ve formě individuálního slovního hodnocení. Podle školského zákona 561 Sb., par. 51., odst. 2 je slovní hodnocení rovnocenné se zavedeným systémem známek. Navíc učitel a rodiče jsou velmi často v úzkém kontaktu. Samotné žáky mezi sebou nesrovnáváme, nedělíme je na dobré a špatné, v intuitivních hrách, které jsou důležitou součástí výuky, nejsou vítězové a poražení. Důraz je kladen na spolupráci, nikoliv na soutěživost.

Spolupracujeme s Dietrem Schwarzem, Marcelem Desaxem, Peterem Živým, Milanem Horákem a dalšími osobnostmi z okruhů intuitivní a waldorfské pedagogiky.

Třídy letohradského programu jsou součástí státní ZŠ STROSS na Praze 7, v místě poskytovaného vzdělávání Letohradská 1, podobně jako je tomu například u waldorfských tříd při ZŠ Dědina. Výuka samotná pak probíhá podle školního vzdělávacího programu ŠKOLA PRO VŠECHNY, viz Školní vzdělávací program, strana 292 až 366.

Intuitivní třídy, jak už bylo shora řečeno, vznikly díky aktivitě rodičů, kteří i nadále tyto třídy velmi aktivně podporují a nenahraditelně spoluutvářejí jejich komunitní charakter. Rodiče žáků letohradského programu jsou rovněž členy spolku Waldorfská Iniciativa Praha, z.s., který se stará o dodatečnou materiální, vzdělávací, personální či mentorskou podporu těchto tříd. Každým rokem pak noví členové spolku rekonstruují prostory pro budoucí první třídu, čímž připravují nejen příjemné domácí prostředí pro své děti, ale současně přispívají k cel-kové proměně budovy v Letohradské ulici na příjemnou a v určitém smyslu také jedinečnou školu. Rekonstrukce je hrazena částečně samotnou ZŠ STROSS a částečně ze sponzorských darů rodičů.

Rodiče se svou prací významně podílejí také na dalších zvelebovacích a komunitních akcích, jako je úklid sklepa, rekonstrukce družiny, šití závěsů, výroba měděných tyčí pro eurytmii, pečení Martinských rohlíčků, pořádání jarmarků, lyžáků, projektových týdnů apod. To vše za účasti mnohdy celých rodin.


Naše specifika

Rytmus

Rytmus je nosným prvkem waldorfské pedagogiky. Stejně jako se opakují roční období, dny v týdnu, ... opakuje se po dobu 4 týdnů jeden předmět v průběhu hlavního vyučování od 8:30 do 10:30. Děti tak mají dostatek času na to se spojit a naladit na konkrétní předmět a v průběhu měsíce do něj hlouběji proniknout. Průběh epochy je též nesen u mladších dětí opakujícími se činnostmi.

Komunitní kruh

Největší akcent v první třídě je kladen na vytvoření bezpečného prostředí, které umožní dětem navzájem sdílet a naplňovat jejich potřeby. Z tohoto důvodu se snažíme věnovat maximum pozornosti komunikaci mezi dětmi. Od první třídy jsou také součástí výuky ranní kruhy, kde děti mají možnost sdílet své zážitky z předešlého dne či jiné pro ně důležité události a témata. Děti během dne ve výuce a o přestávkách zažívají situace, které jsou někdy potřeba řešit za naslouchající přítomnosti učitele. Učitel pak například řeší konflikty, které se děti učí vnímat jako běžnou součást mezilidské komunikace. Děti tak mají možnost se od sebe navzájem učit, jak lze konflikty řešit (většinou popisem události a odlišných pohledů účastníků, vyjádřením vzájemných potřeb) a mají možnost společně s učitelem hledat cesty, jak by šlo stejnou situaci příště vyřešit jinak. Někdy mohou probíhat společné kruhy i napříč ročníky, pokud se objeví nevyřešené nedorozumění mezi konkrétními třídami. Učitelé v naší škole věnují mnoho času těmto situacím, aby pomohli vytvořit dětem ve třídě bezpečné prostředí, ve kterém je možné se věnovat učení a poznávání světa kolem. Přes veškeré tyto snahy, může dojít k narušení vztahů ve třídě, které je potřeba řešit ve spolupráci s výchovným poradcem či externími odborníky.

Projektový den v přírodě

Děti jezdí v rámci projektového dne pravidelně jednou za týden na výjezd do přírody. Těžištěm pobytu dětí je neorganizovaná činnost, volná hra a posílení sociálních vazeb ve skupině. Organizace tohoto projektového dne je plně v kompetenci třídního učitele. Děti mají různě dlouhou adaptační dobu na pravidelní výjezdní den do přírody. Další detailní informace ohledně výjezdního dne vám předá třídní učitel na třídní schůzce. V případě potřeby (nemoc učitele či asistenta) se tohoto projektového dne účastní jeden rodič jako dobrovolný doprovod. Od 3. třídy většinou dochází ke změně výjezdního místa – muzea, přírodní rezervace, skanzeny, práce na poli... Pravidla zde se většinou odvíjí od nastavení dětí ve třídě, možností učitele a podpory rodičů ve třídě. Pro projektové dny se velmi osvědčila nabídka rodičů pozvat děti do své práce nebo na zajímavá místa, ke kterým mají vazby (zapůjčení pozemku a jiné.)

Organizace výuky

Děti od 1. do 3. třídy tráví větší množství času na našem školním dvorku. Mají možnost zde hrát různé hry. Na dvorek ráno mohou chodit od 8:00 hod společně s dalšími dětmi z družiny. Výuka začíná v 8:30, pro prvňáčky na dvorku. Dohlédněte prosím na to, ať je Vaše dítě ve škole nejpozději v 8:15 hod, ať se může alespoň krátce s kamarády setkat již před výukou a dojít si na záchod. Dlouholetá zkušenost ukazuje, že pro třídního učitele i kolektiv dětí je velká pomoc, pokud jsou děti ve škole 30 minut před zahájením výuky.

Epochové předměty

V prvních dvou třídách se dětem střídá během školního roku epocha forem, českého jazyka a matematiky (záleží na třídním učiteli, jaké pořadí pro svoji třídu zvolí). Formy jsou specifický předmět na naší škole. Děti se od první třídy učí pracovat s oblými a přímými liniemi v pohybu i na papíře, což je jednak skvělá propedeutika pro psaní, jednak způsob pro seznámení se s geometrií a připravením vhodné půdy pro tento předmět (například skrze zrcadlové formy ve druhé třídě).

Epochové sešity

Pro každou epochu/předmět mají děti svůj sešit, ve kterém mají zaznamenanou práci z jednotlivých hodin. Sešity a jejich vzhled patří k individuálním pracím každého dítěte. Pokud Vaše dítě ve škole chybí, je nesmírně důležité, abyste mu (pokud to potřebuje) pomohli s doplněním učiva do sešitů, protože v naší škole žádné učebnice nemáme a během běžné výuky pro děti není již prostor na to si učivo doplnit.

Psaní a čtení

Výuka psaní a čtení je v naší škole rozložena do prvních třech let. V první třídě se děti učí psát velká tiskací písmena. Ve druhé třídě píší malá tiskací písmena a od rodičů dostávají vlastnoručně vyrobenou čítanku, která je impulsem pro zahájení výuky čtení ve třídě jako celku. Samozřejmě jsou děti, které čtou již od samotného začátku školní docházky. V tu chvíli přichází domluva mezi ním, rodiči a dítětem, jak dítě podpořit v této činnosti. Jako poslední přichází zpravidla až ve třetí třídě písmo psací, záleží však opět na konkrétní třídě a třídním učiteli.

Řemesla a pracovní činnosti

Během první a druhé třídy se děti věnují zpravidla pletení. Ve třetí třídě většinou přichází háčkování a děti mají možnost se věnovat poprvé v rámci výuky práci s hlínou.

Umělecké činnosti

K uměleckým činnostem na naší škole patří výuka eurytmie, výtvarné výchovy a hudební výchovy. Hudba se prolíná každodenní výukou v rámci epoch. Během druhého pololetí první třídy nebo ve druhé třídě děti začínají hrát na pentatonickou flétnu, zařazení záleží na třídním učiteli. Od první třídy mají děti jednu hodinu eurytmie (více o eurytmii zde - http://www.eurytmie.cz/co-je-to-eurytmie/pedagogicka-eurytmie/). V hodinách výtvarné výchovy se děti v první třídě věnují především malování akvarelem a náladám jednotlivých barev.

Jazyky

Na první stupni mají děti se děti setkávají s angličtinou od první třídy, na druhém stupni se přidává druhý cizí jazyk. V současnosti je to španělština.

Mediální výchova a informatika

Děti se v naší škole s prací s počítačem setkají až v závěru školní docházky. V páté třídě mají jednu hodinu mediální výchovy a informatiky, která ale není zaměřená na práci s počítačem. V souvislosti s COVID 19 pracujeme na nové definici mediální výchovy.

Odpolední výuka pro II. stupeň

Zaměřuje se na umělecké předměty – hudební výchova, výtvarná výchova, pohybová a řemeslná výchova. Děti jsou rozděleny do 3 – 4 skupin napříč ročníky druhého stupně a věnují se po dobu 6-ti týdnů jednomu z uměleckých předmětů.

Hodnocení

Děti ve třídách našeho programu nejsou známkovány, vysvědčení dostávají dvakrát ročně ve formě individuálního slovního hodnocení. Podle školského zákona 561 Sb., par. 51., odst. 2 je slovní hodnocení rovnocenné se zavedeným systémem známek. Samotné žáky mezi sebou nesrovnáváme, nedělíme je na dobré a špatné, v intuitivních hrách nejsou vítězové a poražení. Důraz je kladen na spolupráci, nikoliv na soutěživost.


Komunikace

Komunikace učitel - dítě - rodič

Učitelé v naší škole se snaží s dětmi komunikovat naslouchajícím, vnímavým a respektujícím způsobem. Pokud se dějí konflikty mezi dětmi, učitel se vždy na prvním místě snaží vyřešit situaci s konkrétními dětmi. Zkušenost ukazuje, že není dobré zatahovat rodiče do řešení konfliktů mezi dětmi. Po proběhlém rozhovoru mezi dětmi a učitelem se učitel snaží v co nejbližší době informovat rodiče o průběhu a z něj vyplývajících dohod. 2x ročně (zpravidla leden a květen) probíhají konzultace ve třech - rodič/dítě/ učitel. Termíny těchto konzultací neboli tripartit najdete ve sdíleném souboru třídy.

Tripartita

Tripartity jsou prostor pro dítě, jeho vnímání a dobrovolného sdílení jeho pohledu na jeho život ve škole. Možnost využít příležitosti pro pedagoga i pro Vás do tohoto světa nakouknout, a případně zjistit, jak můžete dítě podpořit, vyjádří-li o to zájem. Dát mu najevo, že ho vnímáme, že jeho školní cesta je pro nás důležitá. Sdílení našeho pohledu, postoje či jakékoliv hodnocení výkonu a chování dítěte ve škole není účelem setkání (pokud máte potřebu tento typ poznatků sdílet či znát názor svého pedagoga, bude potřeba k tomuto účelu využívat prostor individuálních konzultací). V ideálním případě jde o rozhovor (zásadně se tedy vyhýbáme mluvení ve 3. osobě) nejen o epochách, který je založen na otázkách, o kterých mají děti možnost přemýšlet dopředu, neboť si o nich povídají před tripartitami, kdy společně přicházejí na to, k čemu tripartity jsou.

Je důležité, abychom od tripartit měli všichni podobná očekávání, a mohli si je tak společně s dětmi užít.

Komunikace rodič - učitel

Učitel by se rád již od rána věnoval dětem a ty by zas rády svého učitele měly pro sebe. Pro Vaše dotazy směrem k němu tak prosíme využijte odpoledne, když učitel předá děti vychovatelce a má prostor Vám odepsat na sms či případně zatelefonovat (zjistěte si u svého třídního učitele, jaká forma komunikace mu vyhovuje)

Pro další komunikaci rodič - učitel doporučujeme:

Pokud potřebujete s učitelem řešit otázky týkající se Vašeho dítěte, je dobré si s ním domluvit schůzku. Řešit cokoliv na chodbě před nebo po vyučování není vhodné načasování. Záleží na konkrétním třídním učiteli, jaké má časové možnosti - buď má určené pevné konzultační hodiny v týdnu, kterým je potřeba se přizpůsobit, nebo je v jeho silách mít různé časy v různé dny. Vždy může být také cenné, pokud na schůzce může být asistent nebo vychovatelka, abyste mohli mít co nejkomplexnější pohled. Proto bude zapotřebí se případně přizpůsobit navrženému termínu od učitele, který domlouvá se svými kolegy, aby tam mohli být.

Na koho se obrátit, když máte pocit, že něco nefunguje.

V průběhu roku mohou nastat situace, kdy Vy nebo Vaše dítě budete pociťovat nespokojenost. Pro tyto případy prosíme o pečlivé následování tohoto funkčního komunikačního postupu:

Pokud dítě přijde ze školy s informací, že prožilo nějakou nepříjemnou situaci, která ve Vás probouzí silné pocity a pochyby, existují tyto možnosti: a) kontaktovat třídní/ho b) kontaktovat Magdalenu Flekovou (zástupkyni ředitele školy) magdalena.flekova@zsstross.cz

Další postup by zahrnoval podrobné zvážení celé situace, svolání schůzky, poradního kruhu či celé třídy, které se záležitost týká. Hledá se řešení, stanovují se kroky, které se po smluvené době zhodnotí a zjišťuje se, zda zavedená opatření pomohla či zda je potřeba hledat jinou možnost.

Ve škole vedeme děti k tomu, aby se učily vyjadřovat své potřeby, sdílet své radosti i obavy a řešit konflikty v přímé, otevřené, respektující komunikaci. O to samé se musíme snažit i my dospělí.

Takovéto nepříjemné či nejasné situace řešíme vždy OSOBNĚ a NEVYUŽÍVÁME k tomu emaily či jiná diskuzní fóra. Ze zkušeností víme, že komunikace vedená přes různé virtuální platformy vede k nepochopením a zmatkům, které mohou mít velký vliv na atmosféru ve škole. Proto prosíme, vždy využijte komunikačního postupu uvedeného výše. Jsme přesvědčeni, že konstruktivní komunikace mezi školou a rodinou je jednou ze zcela zásadních podmínek toho, aby děti vnímaly školu jako bezpečné místo, kde je mimo mnoha dalších věcí i prostor pro lidské dělání chyb i hledání možností jejich nápravy.


Základní informace pro rodiče prvňáčků

Určeno od rodičů k rodičům (předmluva)

Vážení noví rodiče, při vstupu Vašeho prvňáčka do naší školy je i pro Vás mnoho nového. Ze zkušenosti víme, že byste se rádi co nejrychleji zorientovali i v akcích našeho spolku, seznámili se s organizací školního roku, školních slavností, účastnili se komunitních akcí atd. Všechno potřebuje svůj čas a postupně vše poznáte a budete mít vlastní zkušenosti. Věříme, že tyto informace, které Vám můžeme předat již nyní, Vám usnadní vstup do školy a zapojení se do dění kolem ní. Nechť je tedy pro Vás tento průvodce zdrojem informací o tom, jak to u nás funguje, jak se k sobě chováme a čím jsme si vzájemně zavázáni. Průvodce pro prvňáčky je psán z pohledu rodičů, ne pedagogů, a tak není žádným odborným textem. Reflektuje pouze skutečnosti týkající se tříd inspirovaných waldorfskou pedagogikou na ZŠ Stross Letohradská (oficiální název školy je ZŠ Praha 7, nicméně všichni ji známe pod zmíněným názvem).

Režim dne

7:00 - 8:20 Možnost ranní družiny

8:00 Možnost příchodu na dvorek

8:20 Nejpozdější příchod do školy

8:30 - 9:00 Pobyt prvňáčků na dvorku - součást výuky

9:00 - 10:30 Ranní kruh + epocha

10:30 - 11:00 Velká přestávka

11:00 - 12:35 Cvičné hodiny, pracovní a umělecké činnosti dle rozvrhu

12:35 - 13:10 Oběd

13:10 - 14:00 Pohádka v družině

14:00 - 17:00 Možnost pobytu v družině


Příchody a odchody

Přestože škola začíná v 8.30, je velmi vítané, aby dítě přicházelo do školy v 8.00. Ráno nastává důležitý moment, kdy dítě odchází z bezpečí rodiny do školy, kde má jiné (často nové) kamarády a nastavení na skupinu mu trvá déle. Proto je přínosem, pokud zvládnete do školy přivést dítě již na dvorek, kde vzniká dostatek času pro pohybovou aktivitu, začlenění se do kolektivu a vybití energie tak, aby následující tři hodiny proběhly v poklidné atmosféře.

Co potřebují děti do 1. třídy

Penál na voskovky a voskové bločky, zde najdete návod na jeho přípravu: http://chocholata.blogspot.cz/2014/08/obal-na-voskove-blocky- fotonavod.html


Pytlíky:

pytlík na pletení - 40x30

pytlík na náhradní oblečení - 40x30

pytlík na eurytmické cvičky - 15x30


Polštář s potahem – ideálně také ve stejném designu jako ostatní pytlíky a penál. Ideálně v jednom designu, aby si to děti poznaly.

Družina - jak funguje

Pro družinu jsou využívány třídy dětí. Do družiny můžete děti přivést již na 7:00. Naše vychovatelky děti přebírají po vyučování a jdou s nimi na oběd. Vyzvedávání z družiny je možné před obědem, ihned po obědě (počkáte na své dítě před jídelnou) nebo až od 14.00 hodin. Do té doby čteme poobědovou pohádku a vyzvedávání během pohádky rozladí celou skupinu, proto není možné vyzvedávat v čase 13.10 - 14.00. V prvních měsících školy je velmi žádoucí, pokud se Vám podaří dítě z družiny vyzvedávat dříve (pokud možno do 16 hod). Družina končí v 17.30. Komunikaci s vychovatelkou si domluvíte při setkání první školní den.

V družině je třeba vyplnit listy k pravidelnému vyzvedávání cizí osobou, při jednorázovém uvolnění je třeba odevzdat jednorázový vyplněný formulář (http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2454639). Do družiny děti potřebují oblečení na pobyt venku, které si mohou umazat, pracovní oblečení, ve kterém mohou tvořit. Pitný režim můžeme v družině zajistit vodou, ale dostatečně velkou svačinu potřebují mít připravenou z domova.

Strava

Jídelna – na výběr je ze dvou jídel, objednávkový systém je internetový. V den výjezdu (projektový den) je oběd odhlášen generálně pro celou třídu. Bohužel nabízená jídla nesplňují opakovaně naše očekávání - např. s ohledem na vegetariány a naše představy o zdravém stravování. V minulosti proběhly dvě poměrně masivní akce s podporou ředitele a snahou o změny v jídelně, ale nepovedlo se. Vše zatím stojí a padá s personálním obsazení jídelny, tabulkovými platy školního stravování, a v současné situaci, kdy je velmi těžké v Praze sehnat i pomocnou sílu do kuchyně, jsme svým způsobem rádi, že jídelna funguje. Pokud si Vaše dítě bude nosit jídlo z domova, může si vlastní oběd přinést do jídelny a jíst spolu se spolužáky. Nadále je vyvíjeno úsilí o zkvalitnění stravování v jídelně.

Kroužky

Nabídka kroužků se každým rokem mění. Některé nabízí družina ZŠ Stross, některé kroužky tradičně nabízejí rodiče dětí našich tříd. Aktuální nabídku kroužků a informaci o přihlašování a datu zahájení naleznete v září na nástěnce vedle recepce.

Funkce komunikátora

Efektivní komunikaci jako “alfu omegu” vnímáme jak v prostředí tříd, tak i mimo ni, tedy jako zásadní pro fungování celého projektu. Je důležité umět komunikovat nejen mezi sebou, ale umět komunikovat s učitelem tak, aby nám nevyhořel. Proto vznikla funkce komunikátora.

Abychom co nejvíce usnadnili vzájemnou komunikaci ve třídě, osvědčil se nám model třídního administrativního komunikátora, používání sdíleného google kalendáře a sdíleného souboru s jednotlivými záložkami. Na 1. společném setkání je dobré takové člověka mezi Vámi najít. Časem si můžete tuto funkci štafetově předávat (například vždy po uplynulém školním roce). Úkolem komunikátora je shromáždit kontakty na rodiče - maily a telefony.

Mezi první úkoly komunikátora patří:

Vytvořit sdílenou tabulku, soubor a zahájit její sdílení při 1. společné brigádě, dále se do tohoto souboru zapisují všechny organizačně náročné akce třídy. Zde přikládáme tip, jak může vypadat. https://docs.google.com/spreadsheets/ d/18L-MgYZi2I0uaOoP16ainK0iiwk9oZ88zcI-Tn6XT8I/edit#gid=492225266

Je zapotřebí si vytvořit z odkazu svoji vlastní kopii, aby měla vaše třída odpovídající administrátorské pravomoce!

Vytvořit Google kalendář třídy, který Vám bude připomínat akce Vaší třídy.

Přidat vaše emailové adresy do stávajícího kalendáře Celoškolních akcí.

Otevřít rodičům své třídy sdílený týmový disk naší školy - kde jsou uložené stanovy, ale také třeba kompetence, kontakty, doklady k pobytům v přírodě aj. Je to sice dlouhé čtení, ale mnohé na něm lze dohledat.

Třídní komunikátor plní i funkci Hot-line spojení, pokud je potřeba při nenadálé situaci informovat všechny rodiče (např. SMS o opožděném návratu dětí, zrušení akce). To proto, aby učitel mohl informaci předat jen jednomu rodiči a dál se věnovat dětem, se kterými cestuje, či řešit nenadálou zdravotní situaci.

V některých třídách si mailovou hromadnou komunikaci řeší třídní učitel sám, v některých třídách předá informaci pouze komunikátorovi a ten zodpovídá za přeposílání informací rodičům v co nejbližší možné době. Závisí na nastavení třídního učitele.


Úloha Letohradského rodiče

Rekonstrukce

S každou novou 1. třídou nám přibude minimálně 20 dětí, které nemáme kde uvítat. Proto je třeba připravit třídu novou, která zvětší prostory školy. Rekonstrukce je plánována již na 1. třídní schůzce. Zvolí se funkce koordinátora rekonstrukce, který má na starosti plánování rekonstrukce a vytvoří přehlednou google tabulku, kam se zapisují další rodiče k potřebným pracím.

Časová náročnost

Odhadovaný potřebný čas na rekonstrukci třídy je cca 3 týdny. Každý další rok je již rekonstrukce méně náročná, avšak péči potřebuje prostor třídy po každém školním roce!

Co se zhruba odehrává při rekonstrukci

* příprava podlahy (sundání staré, odškrábání lepidla aj.)

* příprava zdí (sundání garnýží, oškrábaní omítek, zatmelení děr, příprava na malování..)

* dovedení vody na dřez a umyvadlo je-li třeba, tak rozvedení elektřiny (ve smyslu prodloužení drátu nikoli vrtání nové)

* malování (rozvrhnutí barev, domluvit se na waldorfské vymalování)

* namontování garnýží navrtání drátů na závěsy pod strop. výroba linky - preferujeme čisté dřevo, nikoli dřevotřísku

* instalace kuchyňky (linka, dřez, baterie, háčky na utěrky, ručníky, hrnky)

* nákup potřebného vybavení (police, koše)

Příprava školy před zahájením školního roku

Odehrává se poslední víkend (nebo v týdnu) před zahájením školního roku. Je třeba pomoci učitelům s definitivní přípravou třídy - úklid, nachystání lavic, výzdoba třídy. Dále se sejdou rodiče ze všech tříd, resp. zástupci rodičů a podílí se na úklidu a výzdobě chodeb a společných prostor.

Zpravidla se vždy alespoň některé třídy posouvají do jiné třídy. Proto je třeba počítat se souvisejícími pracemi - zabalit, vybalit, uklidit a zajistit drobné opravy. Přípravu třídy není vhodné nechat na poslední týden v srpnu. V daném týdnu by se měla třída už jen “šperkovat” a chystat společné prostory.


O Letohradském programu inspirovaném intuitivní a waldorfskou pedagogikou

„Děti jsou od přírody zvědavé, kreativní, aktivní, otevřené, ale také zranitelné. Dokud jsou v tomto stavu, mohou se rozvíjet a plně využít svůj potenciál. Opravdová setkání se také dějí jen tehdy, pokud jsme v tomto stavu. Pokud jsme takto otevření a zranitelní, prožíváme život naplno. Díky komunikaci a mezilidskému kontaktu ve společenství si užíváme skutečné kvality života. Děti usilují o tuto životní kvalitu. Pokud já jako dospělý chci pomoci dětem, aby rozvinuly svůj plný potenciál, tak je důležité, abych já sám byl otevřený a zranitelný. Pokud vyměním stav vnitřní otevřenosti a zranitelnosti za něco jiného, pak pozastavím svůj osobní rozvoj. Děti nás neustále provokují, a tím poukazují na naše omezení, na to, že jsme se v určitém smyslu přestali rozvíjet. Překonat své hranice pak ale musím sám, bez vnější pomoci.

Jak zlepšit situaci naší i našich dětí? V intuitivní pedagogice se cvičíme a hrajeme si, abychom se vrátili do stavu vnitřní otevřenosti. Přitom na jedné straně zažíváme pravé společenství a na druhé straně nacházíme i cestu k sobě samým, začínáme intenzivněji vnímat své nedostatky a bloky – aniž bychom se cítili ohroženi. Při odstraňování našich bloků nám pomáhají rozhovory, ve kterých zbavujeme své běžné uvažování tendence neustále všechno hodnotit a pomalu si osvojujeme schopnost myšlení ve fenoménech. Postupně překonáváme staré vzorce chování, překonáváme své vnitřní konflikty. Je velmi napínavé změnit jediného člověka, kterého mohu změnit – sám sebe. Pokud to činím, začnou děti více věřit ve svou vlastní budoucnost.“

Dieter Schwarz

V roce 2013 vznikla díky úsilí rodičů zajímajících se o waldorfskou pedagogiku první třída při ZŠ STROSS s waldorfskými prvky v budově v Letohradské ulici. Každým rokem se pak otevírá vždy další nová první třída a my tak rosteme spolu s našimi dětmi. V průběhu prvního školního roku jsme začali stále více zabývat tzv. intuitivní pedagogiku, kterou rozšířil především Pär Ahlbom, učitel, hudebník a zakladatel vyhlášené svobodné školy Solvik ve Švédsku.

Intuitivní pedagogika je terapeutická, pracuje se strachy, bloky a s vnitřním konfliktem. Přirozeně se otevírá radost, spontánnost, hravost, kreativita, soustředění a komunikace, což jsou základní projevy působení talentu v praktickém životě. Probuzením a oživením těchto projevů můžeme zažít celistvější pohled na své schopnosti, pocit sebeuvědomění a důvěry v sebe sama. Základem intuitivní pedagogiky je být stále otevřený a dovolit si mít a prožívat své emoce. Je kladen důraz jak na práci s jednotlivcem, tak na propojování celé skupiny. Sociální aspekt je podporován vytvářením vztahů na úrovni komunity. Učitelé znají domácí prostředí dítěte a mají s rodiči úzký vztah.

Učitelé vycházejí z osnov waldorfské pedagogiky, které přizpůsobují potřebám aktuální skupiny žáků. Celostní přístup podporuje rozvoj myšlení, cítění a vůle. Výuka probíhá zpravidla ve čtyř-týdenních epochách, které jsou doplněny pravidelnými hodinami hudby, eurytmie a cizích jazyků (angličtina od první třídy). Dostatek prostoru je věnováno také výuce umění a řemesel. Jeden den v týdnu tráví žáci v přírodě, nebo mimo budovu školy.

Děti nejsou ve třídách letohradského programu známkovány , vysvědčení dostávají dvakrát ročně ve formě individuálního slovního hodnocení. Podle školského zákona 561 Sb., par. 51., odst. 2 je slovní hodnocení rovnocenné se zavedeným systémem známek. Navíc učitel a rodiče jsou velmi často v úzkém kontaktu. Samotné žáky mezi sebou nesrovnáváme, nedělíme je na dobré a špatné, v intuitivních hrách, které jsou důležitou součástí výuky, nejsou vítězové a poražení. Důraz je kladen na spolupráci, nikoliv na soutěživost.

Spolupracujeme s Dietrem Schwarzem, Marcelem Desaxem, Peterem Živým, Milanem Horákem a dalšími osobnostmi z okruhů intuitivní a waldorfské pedagogiky.

Třídy letohradského programu jsou součástí státní ZŠ STROSS na Praze 7, v místě poskytovaného vzdělávání Letohradská 1, podobně jako je tomu například u waldorfských tříd při ZŠ Dědina. Výuka samotná pak probíhá podle školního vzdělávacího programu ŠKOLA PRO VŠECHNY, viz Školní vzdělávací program, strana 292 až 366.

Intuitivní třídy, jak už bylo shora řečeno, vznikly díky aktivitě rodičů, kteří i nadále tyto třídy velmi aktivně podporují a nenahraditelně spoluutvářejí jejich komunitní charakter. Rodiče žáků letohradského programu jsou rovněž členy spolku Waldorfská Iniciativa Praha, z.s., který se stará o dodatečnou materiální, vzdělávací, personální či mentorskou podporu těchto tříd. Každým rokem pak noví členové spolku rekonstruují prostory pro budoucí první třídu, čímž připravují nejen příjemné domácí prostředí pro své děti, ale současně přispívají k cel-kové proměně budovy v Letohradské ulici na příjemnou a v určitém smyslu také jedinečnou školu. Rekonstrukce je hrazena částečně samotnou ZŠ STROSS a částečně ze sponzorských darů rodičů.

Rodiče se svou prací významně podílejí také na dalších zvelebovacích a komunitních akcích, jako je úklid sklepa, rekonstrukce družiny, šití závěsů, výroba měděných tyčí pro eurytmii, pečení Martinských rohlíčků, pořádání jarmarků, lyžáků, projektových týdnů apod. To vše za účasti mnohdy celých rodin.


Organizace školní roku, akce a slavnosti

Prázdniny a státní svátky

Najdete zde na stránkách školy.

Rodičovské schůzky, slavnosti a akce pro rodiče s dětmi

Prázdniny, školní slavnosti, komunitní akce průběžně zapisujeme do google kalendáře. Existuje kalendář „W akce školy “ plus některé třídy si založily kalendář jen na akce své třídy. Do celoškolního kalendáře přidává kontaktní maily komunikátor vaší třídy.

Třídní schůzky

Schůzky si nastavuje každý učitel sám. Zpravidla bývají jednou za dva měsíce. Sdílení se opravdu vyplácí. Na třídních schůzkách se dozvíte vše, co se ve třídě chystá, co se děti učí, jak se děti ve škole mají. Pokud doma dostáváte od svých dětí obligátní odpověď - ve škole “dobrý” - je rodičovská schůzka jedinečná možnost dozvědět se víc :-). Některé organizační záležitosti třídy se na třídních schůzkách nastavují a je dobré u toho být a moci se vyjádřit. Společné svačiny? - přijďte si o nich popovídat, zda ano či ne a jak. V některých třídách mají děti společné svačiny, některé třídy ne. Tak to u nás chodí, do jaké třídy bude Vaše dítě chodit, za tím stojí také rodiče dětí. Rodičovské schůzky jsou v naší škole velmi důležitým nástrojem komunikace. Prosím počítejte s nimi předem ve svém časovém programu, ideálně si zajistěte hlídání, ať alespoň jeden z rodičů může vždy přijít. Zkušenost ukazuje, že během třídních schůzek není možné nechat děti bez dohledu v prostorách naší školy. Můžete se však zkusit domluvit se svojí vychovatelkou, zda by ve škole byla ochotna zůstat déle a za domluvený příspěvek pohlídala Vaše dítko.

AKCE A SLAVNOSTI

Slavnosti jsou důležitou součástí prožívání roku. Některé probíhají v rámci školního dne,na jiné jsou zvány celé rodiny a rodiče se podílejí na jejich organizaci. Pro ilustraci zde najdete nástin průběhu některých slavností z minulých let. Každý rok se průběh slavností může měnit. Pedagogové ocení pomoc při organizaci některých slavností. Neváhejte se jich s předstihem zeptat, či rovnou nabídnout pomoc. Během akcí a slavností prosíme o co nejméně focení a natáčení, obzvláště u Martinské slavnosti a Adventní spiráli to velmi narušuje sváteční atmosféru, raději si společně vychutnejme přítomný okamžik.

Michaelská slavnost

Svátek sv. Michaela připadá na 29. 9. Je jedním z archandělů, který se těší zvláštní úctě, zmínky o něm jsou v Bibli i Koránu. Michael je nebeským bojovníkem, který přemáhá draka-ďábla a při Posledním soudu váží lidské duše. Proto jej můžeme spatřovat jak drží váhy, meč či kopí nebo přímo zápasí s drakem. V přírodě se vyrovnává den a noc, nastává podzimní rovnodennost, příroda se ukládá ke spánku, ubývá světla a nastává temná část roku. Michael je představitelem vnitřního světla, které nám dává sílu překonat tmu, překážky, ale i sebe sama. Ve všech činnostech se snažíme překonávat sami sebe a naše strachy. Slavnost probíhá v během výuky, zpravidla v den, kdy se jezdí do přírody. Děti během této slavnosti překonávají samy sebe a odvážně „bojují s drakem“. Někdy je potřeba malá výpomoc od rodičů.

Svatomartinská slavnost

Svátek svatého Martina (11. 11.) patřil již v historii k jednomu z nejoblíbenějších v roce. Tento den byl spojován nejen s příchodem prvního sněhu, ale také s pravým posvícením se vším, co k němu patří. Tento svátek si v listopadu připomínáme i my v naší škole, smyslem slavnosti je umět se rozdělit s bližním, myslet více na druhé, pěstovat pocit soucitu a sounáležitosti, vzájemně si pomáhat a mít k sobě úctu.

Zapojení rodičů je během této slavnosti opravdu potřeba, před slavností rodiče pečou svatomartinské rohlíčky, o které se děti i rodiče spolu na slavnosti dělí.

Samotná slavnost probíhá venku v podvečer, účastní se jí děti i rodiče. Je velmi žádoucí udržet děti v klidu a tichosti, aby si slavnost všichni mohli náležitě vychutnat. Děti si na slavnost nachystají ve škole lucerničky a jde se potichu na místo, kde si vyslechnou příběh o Martinovi a jeho soucitu s bližními. Možná se podaří i setkání s Martinem na bílém koni, který jim lucerničky rozsvítí. Odchází se martinským průvodem s rozsvícenými lucernami, opět v tichosti.

Adventní spirála

Tichá adventní cesta za světlem je připravena v jednotlivých třídách nebo se udělá pro 1.,2. a 3. dohromady - záleží na možnostech organizace. Zpravidla by měla být na začátku adventu, cca od 17:00. Začíná vánočním příběhem a děti si pak projdou Svojí cestu za vánočním světlem do středu spirály, kde si rozsvítí svůj svícínek. Svícen se připravuje ve škole, co si mají děti přinést vám bude včas oznámeno, většinou se chystá z jablka nebo sklenice a svíčky. Předpokládaný konec je kolem 18:30. Co je potřeba pro spirálu zařídit: nacvičit písničky - spirála má opravdu jinou atmosféru, když všichni znají text a dětem zpívají na “jejich” cestu. Udržení tiché sváteční atmosféry. Sehnat chvojí, pomoci cca půl hodiny předem s chystáním třídy a spirály a potom i s úklidem.

Morana

Svátky jara jsou jedny z nejradostnějších dnů v roce. Uvozuje je slavnost „Vynášení Moreny“ Přibývá světla. Příroda se očividně mění a je tedy mnoho k pozorování, raší tráva, stromy se odívají nejprve do bělostných okvětních plátků a poté do svěží zeleně. Jarní květinky, které nacházíme, se děti učí pojmenovávat. Je vidět a slyšet mnoho ptáků při jarním prozpěvování.

Tato slavnost probíhá bez rodičů (záleží na dohodě). Třída si vyrobí panáka Moranu, vypraví se s ní k potoku či rybníku. Na místě za zpěvu písní se rozloučí děti se Zimou za pomoci dospělých podpálí Morenu a poté jí vhodí do potoka. Dívají se za ní a těší se na příchod tepla a jarních radovánek.

JARMARKY

Předpokládané termíny jarmarků:

Vánoční - 1. adventní víkend v prosinci

Velikonoční - víkend před Velikonocemi

Vánoční jarmark

Ten organizují rodiče 2. třídy. Organizace spočívá nejen v samotné realizaci, ale je třeba myslet na reklamu, oslovení v dostatečném předstihu případné stánkaře mimo známé rodičů z Letohradské aj., organizace doprovodného programu, vystoupení hudební či taneční apod. Dále je to příprava i následný úklid. Vánoční jarmark je zároveň akce, kdy rodiče prvňáčků nakouknou pod pokličku, jelikož je čeká příprava Velikonočního jarmarku.

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark už organizuje Vaše 1. třída. Taková rozcvička při tvorbě komunit a následně už při Vánočním Jarmarku v dalším školním roce předáváte své know- how další první třídě.

Návod na organizaci jarmarků: https://docs.google.com/document/d/ 1jm0uhqM2VYy-4WvGkLSbzZ3pLjcpCns1_i5zAlyUmoE/edit?usp=sharing

Výtěžek z Jarmarků putuje tam, kam je třeba: nové lavice či stoly, vybavení tříd, nákup literatury apod.

KOMUNITNÍ CELOŠKOLNÍ AKCE

Komunitní celoškolní akce jsou pořádané spolkem - tzn. rodiči. Termíny jsou vyvěšeny během září a čím větší účast rodin je, tím lepší atmosféra pak ve škole dýchá. Pravidelně organizujeme Podzimní (Petráška - pořada Jan Tošovský) a Jarní víkendový (Buková, cyklovýlet - pořádá Jiří Krčmář) výjezd rodičů s dětmi. Podrobnější info se objeví v mailu cca 1 měsíc předem, plus lze s předstihem dohledat termín v Google kalendáři. O jarních prázdninách objednáváme 2 chalupy pro společný pobyt na horách pro děti s rodiči a napříč třídami - více info Klára Burkhardtová. Začátkem června probíhá společný vodácký výlet (jednodenní akce). Nově plánujeme v září společný sobotní výšlap rodin z 1. a 2. třídy, kde rodiče starší třídy mohou předat své čerstvě nabyté zkušenosti ze školy.

Lyžák

Děti jezdí na pobyt na horách. Menší děti 1. - 3. třída v doprovodu svých rodičů, sourozenců. Kterákoli třída může lyžák vynechat. Pokud je třídní komunita silná, třída může vyjet na lyžák v rámci jarních prázdnin. Pobyt na horách je organizován projektově, pedagog zodpovídá za děti v dohodnutém časovém rozmezí a např. odpoledne a večer si děti a odpovědnost za ně přebírají rodiče buď osobně nebo rodič jím pověřený (záleží na domluvě s třídním, kdy chce mít za děti odpovědnost). Tedy prosím počítejte s kouskem dovolené i na tento týden. Před odjezdem je potřeba vyplnit řada dokumentů – lékařské osvědčení, informovaný souhlas. Tyto dokumenty jsou k dispozici před odjezdem u Reginy Rozkošové, případně u Vašeho učitele. Děti, které se neúčastní, chodí do školy – do vedlejších tříd. Je zapotřebí se domluvit v dostatečném předstihu (min. týden) s konkrétním třídním učitelem. Definitivní lokace chalupy na horách je zcela v kompetenci rodičů dané třídy. Předpokládá se, že celkové organizace se ujme někdo z rodičů. Máme několik

osvědčených tipů, kam jezdíme rádi. Před výběrem vhodné chalupy je dobré si na třídní schůzce ujasnit s třídní učitelem, jaká je jeho představa o organizaci pobytu. Bude pobyt zaměřen sportovně, děti stráví téměř celý den na svahu se svými rodiči a společný program bude probíhat jen krátce po snídani a večer, nebo děti tráví více času spolu a se svým učitelem a lyžovat chodí až po společném programu? Nebo chodí lyžovat společně s dětmi a učitelem a rodiče vypomáhají na svahu. Starší děti 4.,5.,6. třída jezdí na hory v doprovodu jen několika rodičů a pedagogů. Pobyt bývá zaměřen sportovně.

Škola v přírodě

Lokaci školy v přírodě určuje po dohodě s rodiči třídní učitel. Znovu je třeba počítat s doprovodem více rodičů, odpoledne a večer si děti od třídního učitele přebírají rodiče. Při letním pobytu je třeba počítat s tím, že zhruba 1/3 rodičů odjíždí s dětmi. Některé třídy rády jezdí k Milanovi Smržovi do Českého lesa – jedná se o pobyt v přírodní rezervaci. Děti spí v týpí, které rodiče postaví, vaří se na ohni, myjí se v potoce. Akce u Milana jsou vegetariánské a bez alkoholu. Mapa, kde můžete najít tábořiště: http://www.ceskyles.org/kudy.php . Jiné třídy si zařizují školy v přírodě na chalupách u jiných rodičů, známých apod.

Plavecký kurz

V tuto chvíli máme pozitivní zkušenost s intenzivním plaveckým kurzem probíhajícím od neděle do pátku. Více informací naleznete zde - https://www.zsplavani.cz/. Je možné, že se koncepce plaveckých kurzů bude vyvíjet, nicméně zatím to vypadá, že se tento způsob osvědčil a jsou s ním rodiče i žáci spokojení.

Vzdělávání rodičů, přednášky

Ve škole tradičně probíhají přednášky vedoucí ke vzdělávání pedagogů a osvětě rodičů. Přednášky jsou vedeny různými lektory například Thomasem Pedrolim, Milanem Horákem, Peterem Živým a dalšími. Přednášky jsou orientovány na téma Intuitivní vzdělávání, waldorfská pedagogika a jiné.

Dejte nám vědět, co byste se chtěli dozvědět. Vzdělávání rodičů, přednášky - to vše je práce spolku. Případně vyústění nabídky jdoucí z kolegia, ale stále je organizace v rámci dobrovolné spolupráce lidí okolo výboru spolku. Pokud máte nějaký nápad ohledně přednášek neváhejte kontaktovat Reginu Rozkošovou regina.rozkosova@zsstross.cz